בס"ד, יו"ד שבט, תשי"ב*

רפח

באתי לגני)א אחותי כלה1. ואיתא במדרש רבה (במקומו2) לגני לגנוני, למקום שהי' עיקרי בתחילה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה, וע"י החטאים הנה ע"י חטא עץ הדעת נסתלקה השכינה מארץ לרקיע הא', וע"י שאר חטאים נסתלקה מרקיע לרקיע עד רקיע הז'. ואח"כ עמדו צדיקים והורידו את השכינה מרקיע לרקיע, עד שבא השביעי, וכל השביעין חביבין3, שהוא משה, והורידה למטה בארץ. וזהו צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עלי'4, דצדיקים יירשו ארץ שהוא ג"ע לפי שהם ממשיכים ומשכינים5 את השכינה בארץ התחתונה, דזהו תכלית הכוונה בבריאת והתהוות העולמות. ועיקר הגילוי מה שהמשיכו את השכינה למטה, הוא במקדש, כמ"ש6 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והנה דייקו בזה רז"ל7, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, היינו דבכל אחד ואחד מישראל, ע"י שעובד בעצמו אותם העבודות שהיו במקדש, על ידי זה שוכן בו עיקר שכינה, כמו שהי' בתחלת בריאת העולמות ועוד יותר מכבתחילה, ונעשה עיקר דירה בתחתונים)ב. והנה8


*) המאמר הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א והואיל להוסיף בו הערות ומראי מקומות. בהוצאה זו ניתוספו ע"י המו"ל מראי מקומות לפסוקים מחז"ל וכו' (בהערות הממוספרות).

חלק מהמאמר נדפס בלקו"ש ח"א ע' 205 ואילך.

א) מאמר זה מיוסד בעיקרו על הפרק השני מד"ה באתי לגני ה'תש"י - המאמר הניתן, ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ללמוד אותו ביום יו"ד שבט ה'תש"י, יום בו נסתלק.

המאמר באתי לגני ה'תשי"א - מיוסד בעיקרו על הפרק הראשון מד"ה באתי לגני ה'תש"י.

1) שה"ש ה, א.

2) שהש"ר עה"פ.

3) ויק"ר פכ"ט, יא.

4) תהלים לז, כט.

5) ראה מ"כ ומהרז"ו לבמדב"ר פי"ג, ב. מהרז"ו לב"ר פי"ט, ז.

6) תרומה כה, ח.

7) כ"ה בשם רז"ל בלקו"ת נשא כ, סע"ב. ובכ"מ. וראה ראשית חכמה שער האהבה פ"ו קרוב לתחילתו (ד"ה ושני פסוקים). אלשיך עה"פ תרומה שם ("שמעתי לומדים"). של"ה סט, א. רא, א. חלק תושב"כ תרומה שכה, ב. שכו, ב.

ב) בכל הנאמר עד כאן - ראה ד"ה באתי לגני ה'תשי"א בארוכה.

---------

8) בהבא לקמן - ראה ד"ה באתי לגני השי"ת פ"ב (סה"מ ה'שי"ת ס"ע 112 ואילך).