בס"ד. ר"ד ש"פ בשלח, י"ג שבט* ה'תשי"ב.

שיט

- לאחר תפלת מנחה -

בלתי מוגה

א. אודות מעלתה המיוחדת של שרה1, שבפטירתה נאמר2 "ויהיו חיי שרה מאה שנה וגו'" - הקשה בזהר3 "מאי שנא הכא שרה .. מכל נשי דעלמא .. בכלהו לא אתמנון יומין ושנין כמו לשרה, בכלהו לא כתיב פרשתא חדא בלחודהא כמו לשרה", ומבאר, ששרה "נחתת וסלקת"4, היינו, שירדה למצרים ואעפ"כ נשארה בשלימותה ובמעלתה וכו', ולכן גדלה מעלתה לגבי שאר אמהות (כולל גם לגבי רבקה שהיתה בגרר אצל אבימלך כו', כי, הירידה למצרים היא ירידה גדולה יותר, ולכן מודגש יותר העילוי ד"נחתת וסלקת").

ובהקדמה:

מובן ופשוט שגם שאר האמהות היו בדרגא כזו שאילו היתה אצלן הירידה למצרים היו נשארות בשלימותן ובמעלתן, "נחתת וסלקת",

- ויש להביא ראי' לדבר, מזה שאמרו חז"ל5 אודות יעל [שנאמר בה (בהפטרה דפרשת השבוע6) "מנשים באוהל תבורך", "מאן נשים שבאוהל שרה רבקה רחל ולאה"] שלא נהנתה כו' משום ש"כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים" -

אלא, שאצל שאר האמהות היתה המעלה ד"נחתת וסלקת" רק בכח, ואילו אצל שרה היתה מעלה זו גם בפועל.

[וע"ד מ"ש החיד"א7 בנוגע לחיבור השולחן-ערוך, ששלשה מגדולי ישראל היו ראויים לכך, אלא שבפועל זכה בכך הבית-יוסף. - מצד גודל הלמדנות וכו' היו שלשתם ראויים לחבר השו"ע, אלא שאצלם הי' הדבר רק בכח, ואילו הבית-יוסף - מאיזה טעם שיהי', זכה הוא לחיבור השו"ע בפועל].


*) יארצייט של הרבנית הצדקנית מרת שטערנא שרה נ"ע זי"ע. אם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

1) שמה של הרבנית הצדקנית בעלת היאצ"ט.

2) ר"פ חיי שרה.

3) ח"א קכא, סע"ב ואילך. וראה גם סה"מ מלוקט ח"ב ע' קמה ואילך. וש"נ.

4) שם קכב, ב.

5) נזיר כג, ב. וש"נ.

6) שופטים ה, כד.

7) שה"ג מע' ספרים ערך בית יוסף.