בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים ה'תשי"ב

יח

בלתי מוגה

א. [לאחר תפלת שחרית נכנסו אנ"ש שיחיו אל כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקש "לעקאח", ונתן לכל א' פיסת "לעקאח", בצירוף ברכתו הק'.

לאחר חצות היום נכנסה קבוצה מאנ"ש שיחיו אל כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקש ברכתו, ואמר:]

חתימה וגמר חתימה טובה בגשמיות וברוחניות.

יה"ר שתהי' התעוררות תשובה אמיתית, ושיקבל השי"ת כל תפלותינו, ויתן ויוסיף לכאו"א בכל המצטרך לו.

שנה טובה ומתוקה, "א געזונטער יאר און א זיסער יאר", בטוב הנראה והנגלה.

ב. [לאחר תפלת מנחה, נכנסה קבוצה שני' מאנ"ש שיחיו לבקש ברכתו, ואמר:]

חתימה וגמר חתימה טובה.

יה"ר שכל תפלותינו תתקבלנה בתוך תפלות כלל ישראל.

שתהי' לכולנו שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד, בטוב הנראה והנגלה.

ג. [לפנות ערב, נכנסה קבוצה שלישית מאנ"ש שיחיו לבקש ברכתו, ואמר:]

חתימה וגמר חתימה טובה.

יה"ר שתתקבלנה כל התפלות.

שתהי' שנה טובה ומתוקה למטה מעשרה טפחים בטוב הנראה והנגלה.

------- * -------

יט