q

שמא

יועיל הכות אתכם כי לא תוסרו בזה, כי עדיין אחר המכות תוסיפו לחטוא ולא תוסרו ע"י המכות"31; ולכן, כאשר הקב"ה רואה, שע"י הנהגתו בקו השמאל אינו פועל כלום - יתחיל שוב עם קו הימין, בקירוב בחסד וברחמים בטוב הנראה והנגלה32.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א33:)

בודאי ישפיע הקב"ה בבני חיי ומזוני רויחא, כמ"ש בפרשתנו34 "לא תהי' משכלה ועקרה בארצך", שכל אלה שעדיין לא נפקדו - יפקדו בשנה זו בזרעא חייא וקיימא35, פרנסה בהרחבה ואריכות ימים.

------- * -------


31) רד"ק עה"פ (בשם "יש מפרשים").

32) ובמילא ישפיע הקב"ה לבנ"י גשמיות, והם יעשו מזה רוחניות (ראה "היום יום" כז טבת. כט אדר שני. כז אלול. ובכ"מ). - מרשימה בלתי מוגה.

33) קטע הבא - מרשימה בלתי מוגה.

34) כג, כו. וראה בארוכה בהמאמר (לעיל ע' 323 ואילך).

35) בהרשימה חסרות כאן תיבות אחדות (המו"ל).