בס"ד. מוצאי יום הכיפורים ה'תשי"ב.

כ

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א יצא מחדרו הק'1, ואמר, שאין בדעתו לערוך התוועדות עתה, ויתוועד - בעזה"י - בשמחת בית השואבה2.

[א' מהנוכחים אמר שהקהל רוצה שכ"ק אדמו"ר שליט"א יתוועד, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "ניט אלץ וואס מ'וויל דארף מען נאכגעבן"...].

(והוסיף:) תתוועדו בעצמכם, ותלמדו מהשיחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר דמוצאי יוהכ"פ שישנם מכבר3.

(וסיים:) "א גוטן יום-טוב"4, "א גוטן פארבריינגען"5.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א שלח (ע"י המזכיר הרחמ"א חדקוב) "לעקאח" בתור השתתפות בהתוועדות].

------- * -------


1) משך זמן לאחרי שכמה מאנ"ש הקישו על דלת חדרו הק' לבקשו שיתוועד.

2) נדפסה לקמן ע' 43 ואילך.

3) יש לציין שבהזדמנות אחרת הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לערוך התוועדות חסידים, ומסר רשימת השיחה דמוצאי יוהכ"פ תרפ"ט על מנת ללמדה בהתוועדות (ראה תורת מנחם - התוועדויות ח"ג ע' 28 ובהערה 2). - המו"ל.

4) ראה שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס תרכג.

5) והוסיף בבבת-שחוק: "האט ניט קיין פאריבל"...