קכד

וניעור בכל שנה ושנה29, שלכן, מבלי הבט על מעמדו ומצבו (כפי שידע איניש בנפשי'), הרי, מצד גודל מעלת הגילוי בלילה הזה (שנגלה עליהם ממ"ה הקב"ה בכבודו ובעצמו) נמצאים כל בנ"י בתכלית העילוי - "הלילה הזה כולנו מסובין".

ז. ויש להוסיף ולבאר הפעולה ד"הלילה הזה כולנו מסובין" בנוגע להימים שלאח"ז - דלכאורה, כיון שהעילוי דהלילה הזה אינו אלא מפני שמאיר מלמעלה הגילוי דבכבודו ובעצמו (אף שהאדם מצד עצמו אינו שייך לזה), מהי התועלת והפעולה מזה לאחרי שמסתלק הגילוי מלמעלה ומתחיל הסדר דעבודה פנימית?

ויש לבאר זה בהקדם ענין דוגמתו שמצינו בא' מהביכלאך חסידות30 - שקו"ט בהמבואר בתניא פ"ג בענין יראת הרוממות ואהבה רבה הנולדים מההתבוננות בגדולת ה'.

[ובהקדמה - שע"פ המסופר31 בשם הרה"ח ר' אלי' יוסף32, היתה השקו"ט בזה בין רבינו הזקן עם אחיו המהרי"ל.

ואין לתמוה על כך שרבינו הזקן עצמו התפלפל בביאור ענין בספר התניא שכתב בעצמו - כי, כתיבת ספר התניא היא בבחינת "שכינה מדברת מתוך גרונו"33, ולאח"ז למד בעצמו והתפלפל בפירוש הדברים.

חסידים מספרים שרבינו הזקן הי' מבקש מהחסיד ר' פינחס רייזעס34, שהי' מראשי החוזרים, לחזור בפניו את המאמר (שלו), ולפעמים הי' רבינו הזקן מפטיר על ענין מסויים ששמע בחזרת המאמר: "א געשמאקער ענין"...

מסופר35 גם על הרה"ח ר' הלל מפאריטש, שהי' וויכוח בינו לבין החסידים בביאור מאמרו של הצמח-צדק, וכששאלו אצל הצמח-צדק בעצמו, וענה שלא כמו ר' הלל, אמר ר' הלל: בשעה שהרבי אומר מאמר חסידות אזי שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל עכשיו, לומד הוא את המאמר (אי-אפשר לומר שלומד חסידות כמו חסיד סתם, אבל אעפ"כ...)].


29) ראה ס' תיקון שובבים. הובא ונת' בס' לב דוד (להחיד"א) פכ"ט.

30) ראה מאה שערים ל, ב.

31) באור תניא לרש"ג ע' יד (הובא בתניא בצירוף מ"מ כו' ע' קז הערה 20).

32) ריוולין, בעל מחבר ספר אהלי יוסף - ראה אודותו בית רבי ח"ב פ"ח.

33) נסמן בלקו"ש ח"ד ע' 1087.

34) ראה אודותו, תורת מנחם - התוועדויות ח"ב ע' ם27. וש"נ.

35) ראה סה"ש תרצ"ז ע' 165.