150

בלתי מוגה

א. דובר אודות מ"ש בפינחס1 "הנני נותן לו את בריתי גו' לו ולזרעו אחריו", משא"כ במשה – כי, עבודת משה היתה מלמעלה למטה, ואילו עבודת פינחס היתה מלמטה למעלה, לעורר בנ"י לתשובה2, והרי דוקא ע"י העבודה מלמטלמ"ע נעשה זיכוך המטה באופן של קיימא – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפס בלקו"ש חי"ח ע' 344 ואילך.

* * *

ב. דובר אודות אריכות הדברים בהפטרה אודות התחלת נבואתו של ירמי'3, שייכותה לבין המצרים, וההוראה מזה בעבודת כל אחד מישראל4 – שגם עבודת ירמי' היתה לפעול הזיכוך מלמטה למעלה

1) פרשתנו כה, יב-יג.

2) והרי אמרו רז"ל (ברכות לד, ב. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ד) שמקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד בו. וזוהי גם מעלת לוחות אחרונות על לוחות ראשונות, שבלוחות הראשונות היו רק "חמשה חומשי תורה וספר יהושע" (נדרים כב, ב), ואילו בלוחות שניות – ע"י התשובה – ניתנו גם "הלכות מדרש ואגדות", "כפלים לתושי'" (איוב יא, ו. וראה שמו"ר רפמ"ו).

3) ולהעיר מדברי המדרש (פתיחתא דאיכ"ר לד), שכאשר ירמי' רצה לילך עם בנ"י שגלו לבבל, אמר לו הקב"ה, ירמי', אם אתה תשב פה בארץ יהודה, אני אלך עמהם לבבל, ואם אתה תלך עמהם, אני אשב לי פה בארץ יהודה – דאף ש"בכל מקום שגלו (ישראל) שכינה עמהן" (מגילה כט, א), הנה כאשר ירמי' הולך עם בנ"י לבבל, שוב אין השכינה צריכה לילך עמהם, כיון שהליכת ירמי' נחשבת כמו הליכת השכינה, והיינו, שמדריגתו של ירמי' היינו הך עם מדריגת השכינה, שענינה הוא –כללות ההתקשרות של הקב"ה עם בנ"י, כמ"ש "ושכנתי בתוכם" (תרומה כה, ח. וראה אלשיך עה"פ. של"ה סט, א. ועוד).

4) דלכאורה שייכים לזה רק שני הפסוקים האחרונים של ההפטרה (ירמי' ב, ב-ג): "זכרתי לך חסד נעוריך וגו'" – שלכן, בכל המצבים שבהם יהיו בנ"י, יציל אותם הקב"ה כו'; ו"קדש ישראל לה'", שלכן, כל הנוגע בהם וכו', כהמשך הכתוב, "כל אוכליו יאשמו וגו'", אבל למאי נפק"מ כל אריכות הסיפור ע"ד מינויו של ירמי' לנביא?! – וכיון ש"תורה" היא מלשון הוראה (ראה רד"ק לתהלים יט, ח. זח"ג נג, ב), והיינו, שגם הסיפורים שבתורה הם הוראה בעבודתינו עד סוף כל הדורות (ולא ח"ו ספר שבו מסופר אודות סיפורים שאירעו בעבר, לפני שנים רבות, ואין זה נוגע בהוה), עכצ"ל, שכל אריכות הדברים בהפטרה אודות התחלת נבואתו של ירמי', שייכת ונוגעת לעבודת כל אחד מישראל (למרות ריחוק הערך שביניהם, כמובן מדברי המדרש שבהערה הקודמת עד כמה גדלה מעלתו של ירמי').