228

– לקבוצת נשים המסייעות לישיבת "תומכי תמימים" ול"בית-רבקה", בחדרו הק' –

בלתי מוגה

א. עומדים אנו עתה – בתוככי כלל ישראל – ימים אחדים לפני השנה החדשה, וכדרכם של בנ"י שבכל ענין שצריכים לידע כיצד להתנהג, מחפשים ומוצאים את ההוראה בתורה, ובנדו"ד, הנה בפרשת נצבים (שיקראו ביום הש"ק) שרבינו הזקן מבאר1 את שייכותה לראש-השנה, יש גם הוראה כיצד צריכה להיות ההכנה לשנה החדשה, ונתינת-כח לעריכת החשבון על השנה שעברה, ובאופן שהחשבון יהי' אמיתי.

ב. התחלת הפרשה היא אודות דברי משה רבינו לבנ"י בשליחותו של הקב"ה: "אתם נצבים היום כולכם לפני הוי' אלקיכם ראשיכם שבטיכם וגו' מחוטב עציך ועד שואב מימיך"2, והיינו, למרות שיש בין בנ"י קטיגוריות שונות של בני-אדם, מ"מ, "נצבים .. כולכם" – באופן של התאחדות, כפי שמפרש רבינו הזקן1: "לאחדים כאחד" – "לפני הוי' אלקיכם".

ובנוגע לעניננו:

כאשר רוצים לעשות חשבון אמיתי על השנה שעברה, ולהתכונן כראוי לשנה החדשה – יכולים לפעול זאת ע"י ההתבוננות שיהודי עומד לפני הקב"ה,

– תמיד, ובפרט בימי רצון, ימי ההכנה לראש השנה, ימי הסליחות –

שכן, בידעו שהקב"ה עומד כאן על ידו, בודאי לא ירצה לרמות ("מאַכן אַ דריי") בהחשבון – לא רק שלא לרמות אחרים, אלא אפילו שלא לרמות את עצמו, ובודאי שלא לרמות ח"ו את הקב"ה, כך, שיתבונן ויעריך כדבעי, ללא טעות, את כל מה שעשה בשנה שעברה, וכן את כל מה שמתכונן לעשות בימים הספורים שנותרו עד ראש-השנה.

וההתבוננות בהענין ד"נצבים .. לפני הוי' אלקיכם", נותנת כח

1) לקו"ת ר"פ נצבים.

2) ר"פ נצבים.