60

(הנחה בלתי מוגה)

שלח

לך אנשים ויתורו את ארץ כנען גו'1, ופירש רש"י, לך לדעתך, ומזה מובן שהיו צריכים להיות שייכים למשה, אנשים כמותו, אנשי משה2. וצריך להבין, מהו הענין שהמרגלים היו צריכים להיות שייכים למשה. גם צריך להבין3 מ"ש ויתורו, דלכאורה הול"ל וירגלו, ומהו הלשון ויתורו. ובמדרש רבה שה"ש בתחילתו4, עה"פ5 ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה, איתא, מהו ולתור, להעשות תייר בחכמה, הה"ד ויתורו את ארץ כנען (והיינו שמפרש ויתורו מלשון תייר, כדאיתא בגמרא6 תייר ההולך לפניהם, ופרש"י מראה להם דרך). ד"א לדרוש ולתור לתור ולהותיר (להוסיף). ונמצא, שיש ג' פירושים בתיבת ויתורו, לרגל, להורות דרך, ולפעול יתרון. ולפי פירוש הג', ענין ויתורו את ארץ כנען הוא שהמרגלים הוצרכו לפעול יתרון בארץ כנען, וע"ד מ"ש7 ויתרון ארץ בכל היא, שצריך לפעול יתרון בבחי' ארץ. ויתרון זה שבארץ נעשה ע"י עבודת הבירורים. וע"ד מ"ש8 יתרון לחכמה מן הסכלות, דיתרון החכמה הוא ע"י בירור הסכלות דוקא, וכמ"ש9 גבי שלמה, ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם, והיינו שמבירור חכמת בני קדם נעשה יתרון חכמת שלמה, שזהו ע"י בירור הסכלות דוקא, כדאיתא בזהר10 שאין הכוונה לסכלות ושטות כפשוטם, כי אם לענין החכמה דלעו"ז, שנקראת ג"כ בשם סכלות, הנה ע"י בירור החכמה דלעו"ז נעשה יתרון החכמה כיתרון האור מן החושך. וזהו ג"כ ביאור המאמר11 מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא וטעמין מרירו למיתקא, שדוקא ע"י בירור החושך מגיעים ליתרון האור, שזוהי מדריגת בני עלי' שהם מועטים12.

1) פרשתנו (שלח) יג, ב.

2) ראה מכילתא בשלח יז, ט. סה"מ תש"ט ע' 51 (השני).

3) בהבא לקמן – ראה גם ריש וסוף ד"ה שלח לך תרע"ה (המשך תער"ב ח"ב ע' א'כט. שם ע' א'לה ואילך).

4) פ"א, ז.

5) קהלת א, יג.

6) ב"ק קטז, ב.

7) שם ה, ח. ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי קכט, ד. סה"מ תר"ל ס"ע יט ואילך. פר"ת ע' קמ ואילך.

8) שם ב, יג.

9) מלכים-א ה, י.

10) ח"ג מז, ב. וראה סה"מ תש"ט ס"ע 52 (השני).

11) זח"א ד, א. תניא פ"י (טו, א ואילך).

12) סוכה מה, ב. תניא שם.