13

בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה.

צוה לנגן הניגון "אבינו מלכנו", ניגון "שלש תנועות" (דהבעש"ט, הרב המגיד ואדמו"ר הזקן), והניגון "ימין ה'".

אח"כ צוה לנגן, ואמר מאמר ד"ה טוב טעם ודעת למדני.

* * *

ב. בנוגע לתקיעת שופר – מצינו בהמשך וככה1 שני משלים שונים:

משל הא', מהבעש"ט ז"ל – מ"מלך שהי' לו בן יחיד .. שהי' חביב אצלו כבבת עינו ממש, ועלה בדעת האב ובנו שיסע למדינות אחרות ללמוד חכמות .. ויהי ברבות הימים .. עלה בלבו לחזור למדינת אביו, אבל מחמת אריכות הזמן שכח גם לשון מדינתו .. עד שהתחיל לצעוק בקול גדול בכדי שיכיר המלך קולו, וכשהכיר המלך קולו (ע"י טביעת עין שכלו) אמר הלא זהו קול בני כו'. וכך יובן הנמשל למעלה, שנש"י נק' בנים למקום", וכמאמר הבעש"ט2 שאהבת הקב"ה לישראל היא כמשל אהבת הורים זקנים לבנם יחידם שנולד להם לעת זקנתם – "והוריד הנשמה בגוף, שזהו כמשל בן המלך שהלך בדרך רחוקה .. עד שהתחיל לשוב ולצעוק בקול פשוט .. וזהו התקיעה בקול שופר שהוא בחי' צעקה פנימית .. וע"י צעקה זו מתעורר ממה"מ הקב"ה ומראה חיבתו לבנו יחידו כו'".

ומשל הב', מהרה"צ ר' לוי יצחק מבאַרדיטשוב3 – כידוע4 שהי' מלמד זכותן של ישראל, והלימוד-זכות שלו פעל למעלה, ונמשך גם למטה, לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות – מ"מלך בשר ודם שנסע

1) תרל"ז (פרק ע) – נתבאר בתו"מ סה"מ תשרי ע' נו. ע' סד ואילך. לקו"ש חל"ד ע' 183 ואילך.

2) ראה כתר שם טוב בהוספות סקס"ז. וש"נ.

3) קדושת לוי דרוש לר"ה (צו, א) ד"ה בחצוצרות.

4) ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ע' תקלה. ח"ה ע' פח. סה"ש תרצ"א ע' 203. קיץ ה'ש"ת ע' 116. וראה גם תו"מ ח"א ע' 197.