18

ותיבת ועד היא מלשון עד14. והנה, בענין הנצחיות ישנו חיבור והתכללות ב' הפכים, גבול ובלי גבול. דהנה, ענין הנצחיות הוא בגדר הזמן דוקא, שהרי דבר שלמעלה מהזמן לגמרי, לא שייך לומר בו ענין הנצחיות, מאחר שאינו בגדר הזמן כלל, וע"ד מושכלות אמיתיות, כמו המושכל שהחלק הוא קטן מהכל15, או המושכל שהעצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו16, כיון שאינם בגדר הזמן, לא שייך לומר שהם נצחיים. ורק בענין שהוא בגדר הזמן יתכן לומר ענין הנצחיות, היינו, שעם היות שכל הדברים שהם בגדר הזמן הם הווים ונפסדים, מ"מ, יש ענינים שמצד רצון הבורא לא יהי' בהם ענין ההפסידות אלא יהיו נצחיים17. וכמו אתה הוא ושנותיך לא יתמו18, דאף שימים ושנים הם בחי' הגבלת הזמן, מ"מ, שנותיך לא יתמו, שלא יכלה ויופסק לעולם. והנה, כללות ענין הזמן הו"ע של הגבלה, וגם ענין השינוי, שהרי אין יום אחד דומה לחבירו, וכמאמר כל יומא ויומא עביד עבידתי'19 [וזהו גם הביאור במ"ש20 ואברהם זקן בא בימים, שצ"ל ימים שלמים ומלאים בתומ"צ, שלא יחסר יום אחד21, דלכאורה אינו מובן, הרי גם אם החסיר יום אחד בלימוד שיעור בתורה, יוכל להשלימו עי"ז שילמד למחרתו שיעור כפול, שזהו כללות ענין התשובה, כמבואר באגה"ת22 המשל מחבל הנפסק וחוזר וקושרו שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל. אך הענין הוא23, שבכל יום צ"ל העבודה השייכת ליום זה, ולכן גם כאשר לומד למחרת שיעור כפול, חסר עדיין ביום שלפניו]. וכן הוא גם בשרש הזמן שהו"ע רצוא ושוב24, שהם תנועות הפכיים, שזהו ענין של שינוי. וביחד עם זה, הרי ענין הנצחיות (שהוא בגדר הזמן דוקא) הו"ע של בלי גבול, וגם העדר השינוי, שהרי אמיתית ענין הנצחיות הוא לא רק שכללות הדבר הוא נצחי, אלא גם שכל פרט ופרט שבו הוא נצחי, ואם נאמר שהדבר הנצחי הוא בעל שינוי,

14) ראה לקו"ת שם, ריש ע"ד.

15) ראה שם טוב למורה נבוכים חלק ב הקדמה א. ב. יב. הובא בספר החקירה להצ"צ ב, א. לא, א ואילך.

16) המשך תרס"ו ע' תקכב. המשך תער"ב ח"א ע' תטו. תקנג. ח"ב ע' א'פא. סה"מ תרע"ח ע' שלח. וראה סה"ש תש"א ע' 32 הערה 19.

17) ראה לקמן ס"ג.

18) תהלים קב, כח. וראה גם אוה"ת תבוא ח"ה ס"ע ב'סט ואילך. סה"מ תרל"ב ח"ב ס"ע תפג ואילך. תרע"ח ע' תיט ואילך.

19) זח"ג צד, ריש ע"ב.

20) חיי שרה כד, א.

21) ראה זח"א רכד, א. תו"א חיי שרה טז, א. משפטים עו, ג. עט, א.

22) פ"ט.

23) ראה אוה"ת משפטים ע' א'קכב. שבועות ע' צא. בלק ע' תתקמח. ד"ה ואברהם זקן תשל"ח (תו"מ סה"מ חשון ע' שז ואילך).

24) ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ג ע' תת. ביאורי הזהר לאדמו"ר הצ"צ ח"א ע' רנז ואילך. ובכ"מ.