243

בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א קידש על היין, וצוה לנגן ניגון ה"קאַפּעליע" לאדמו"ר האמצעי.

אח"כ צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה והי' זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה וגו'.

* * *

ב. [כ"ק אדמו"ר שליט"א סיפר כמה סיפורים אודות בעל הגאולה, אדמו"ר האמצעי]:

ידועה הרשימה ע"ד הגאולה דיו"ד כסלו1, שבשבת ט' כסלו, לעת המנחה, בשעה שאדמו"ר האמצעי הי' באמצע אמירת מאמר דא"ח (ד"ה אתה אחד) בעמידה – כידוע שבכלל הי' אדמו"ר האמצעי אומר הרבה מאמרים בעמידה – הגיע הבשורה שניתן לו חופש. ובאמצע אמירת המאמר הנ"ל, הפסיק ואמר: "שאַ! פנו מקום, דער טאַטע איז דאָ".

ג. בשיחת יו"ד כסלו תרס"ב2 דיבר כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע בענין אהבת ישראל של אדמו"ר האמצעי, וסיפר בארוכה3, שבעת ההיא הי' המצב הכלכלי של בנ"י בכי רע, ואדמו"ר האמצעי השתדל אצל הממשלה שיתנו אדמות להתיישבות יהודים שיעסקו בעבודת האדמה, והם המושבות ("קאָלאָניעס") שבפלך חרסון, והשתדלותו פעלה עד כדי כך, שניתן להם רשות לרעות הבהמות בשדות הממשלה, ושלא יצטרכו לשלם מס, ואדמו"ר האמצעי בעצמו נסע לשם ושהה אתם עמם קיץ שלם.

[נתבארה גם ההוראה ממה שאדמו"ר האמצעי השתדל בעניני עבודת האדמה, ושייך לכאו"א הגם שאינו עובד בעבודת האדמה – בענין ד"תנא סידורא דפת נקט"4 בעבודת האדם].

1) נדפסה בקונטרס "בד קודש" ע' 22 בהערה. וראה גם תו"מ – רשימת היומן ע' רצב. וש"נ.

2) ראה ב"מבוא" לקונטרס "ומעין" ע' 14.

3) ראה גם תו"מ שם ע' רבי. וש"נ.

4) שבת עד, ב.