32

יתן1 השי"ת לכל אחד ואחת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים.

וכיון שזוהי שנה ועיבורה, "שנה תמימה"2, שנה שלימה – יקויים הענין בעבודת האדם וגם בפועל – למלאות פגימת הלבנה ולא יהי' בה שום מיעוט3, ו"הם עתידים להתחדש כמותה"4, ועד ש"נקבה תסובב גבר"5.

ומתוך תשובה עילאה (שענינה בשמחה6) – הנה "בשמחה תצאו ובשלום תובלון"7, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש.

______  ______

1) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית). במהדורא זו ניתספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

2) ערכין לא, א (במשנה).

3) נוסח סדר קידוש לבנה.

4) שם (מסנהדרין מב, א).

5) ירמי' לא, כא.

6) תניא אגה"ת פי"א.

7) ישעי' נה, יב.