בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים, אחר תפלת מנחה, ה'תשכ"ב.

32

יתן1 השי"ת לכל אחד ואחת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים.

וכיון שזוהי שנה ועיבורה, "שנה תמימה"2, שנה שלימה – יקויים הענין בעבודת האדם וגם בפועל – למלאות פגימת הלבנה ולא יהי' בה שום מיעוט3, ו"הם עתידים להתחדש כמותה"4, ועד ש"נקבה תסובב גבר"5.

ומתוך תשובה עילאה (שענינה בשמחה6) – הנה "בשמחה תצאו ובשלום תובלון"7, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש.

______  ______

1) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית). במהדורא זו ניתספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

2) ערכין לא, א (במשנה).

3) נוסח סדר קידוש לבנה.

4) שם (מסנהדרין מב, א).

5) ירמי' לא, כא.

6) תניא אגה"ת פי"א.

7) ישעי' נה, יב.