321

בלתי מוגה

א. דובר בשיחת י"ט כסלו1 אודות מ"ש בסיום הש"ס, "אל תקרי הליכות אלא הלכות", שההכרח לזה הוא ממש"נ בכתוב תיבת עולם ב"פ, "שחו גבעות עולם הליכות עולם לו"2, שמזה מוכרח ש"עולם" הב' הוא ענין אחר מ"עולם" הא' ומזה מוכרח ג"כ שהכוונה בתיבת "הליכות" (הסמוכה ל"עולם" הב') היא "הלכות", כמשנ"ת שם,

ועד"ז בנוגע לסיום הש"ס במשניות, ששם הובא הכתוב3 "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום", שכופל ב"פ תיבת "הוי'" וב"פ תיבת "עמו" (דלכאורה הול"ל "ה' עוז לעמו יתן ויברכם בשלום"), ומזה ראי' שישנו ענין נוסף ב"עמו", וענין נוסף בשם הוי' (כמשנ"ת שם, וכדלקמן ס"ג),

ועד"ז בנוגע להתחלת הש"ס, "מאימתי קורין את שמע", שבפסוק הראשון דק"ש נאמר4 "הוי' אלקינו הוי' אחד", שכופל ב"פ תיבת "הוי'" (דלכאורה הול"ל "הוי' אלקינו אחד"), ומזה ראי' שישנו ענין נוסף בשם הוי' (כמשנ"ת שם, וכדלקמן ס"ד).

ובהמשך לזה, מצינו עד"ז גם בהתחלת פרשתנו – "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען", שכופל ב"פ תיבת "ארץ" (ולא נאמר "בארץ מגורי אביו בכנען"), ומזה ראי' שב' תיבות אלו הם שני ענינים ב"ארץ".

וזהו שמדייק רבנו הזקן בתו"א ריש פרשתנו: "להבין .. כפל לשון בארץ מגורי אביו בארץ כנען", ומביא על זה את הכתוב5 "אתהלך לפני הוי' בארצות החיים", ארצות לשון רבים, "שיש שני ארצות כו'" (וכדלקמן).

ב. ואחד6 הביאורים בזה – ע"פ המבואר על פסוק זה בספר אור תורה להרב המגיד7, וז"ל8:

1) סל"א ואילך (לעיל ע' 288 ואילך).

2) חבקוק ג, ו.

3) תהלים כט, יא.

4) ואתחנן ו, ד.

5) תהלים קטז, ט.

6) תוכן סעיף זה בקיצור – נדפס בלקו"ש ח"ג ע' 812 הערה 9. במהדורא זו נדפסו הדברים מהנחה בלתי מוגה.

7) שיש בו כו"כ רשימות מרבינו הזקן, וכפי שמצינו שהצ"צ מביא ענין מדברי אדמו"ר הזקן, והוא באור תורה (ראה גם שיחת ש"פ וישב תשכ"ד ס"ד (תו"מ חל"ח ע' 304 ואילך). וש"נ).

8) ריש פרשתנו. וראה גם שיחת ש"פ וישב תשי"ז ס"ה ואילך (תו"מ חי"ח ע' 235 ואילך). וש"נ.