336

או"א נעשה ע"י מס"נ, וזהו הנקרא דרך חיים. וזהו שמלבד נר מצוה ותורה אור צריך להיות גם הענין דדרך חיים, ודוקא עי"ז ניתוסף עילוי שבאין ערוך, שזהו העילוי דמס"נ לגבי קיום התמ"צ סתם, וכידוע פירוש המגיד11 בדברי הגמרא12 שמ"ש בפרשה שני' דק"ש ואספת דגנך גו'13, שמלאכתן נעשית ע"י עצמן, קאי בזמן שאין עושין רצונו של מקום, דכיון שבפרשה שני' דק"ש לא נזכר בכל מאדך (כמו בפרשה ראשונה דק"ש14), שהו"ע המס"נ, לכן נקרא עדיין אין עושין רצונו של מקום, ורק כאשר העבודה היא בכל מאדך, הרי זה נקרא עושין רצונו של מקום, ואז נעשית מלאכתן ע"י אחרים, כמ"ש15 ועמדו זרים ורעו צאנכם, כפי שיהי' לעתיד לבוא. ונמצא, שהתוספת חידוש דדרך חיים לגבי נר מצוה ותורה אור הוא ע"ד התוספת חידוש דלעתיד לבוא לגבי זמן הזה.

והענין

בזה כפי שהוא בספירות, דהנה, נר מצוה הוא בחי' המלכות, ותורה אור הוא בחי' ז"א (כנ"ל). ולמעלה יותר, שנר מצוה הו"ע רמ"ח אברים דמלכא16, ותורה אור היא בחי' ראש ומוחין, דאורייתא מחכמה נפקת17. ודרך חיים הוא בחי' הכתר, שלמעלה גם מבחי' המוחין. ובפרטיות יותר יש בזה ב' ענינים18, שהרי דרך חיים היינו הדרך לבחי' חיים, וא"כ, הדרך היא בחי' אחת, והחיים הם בחי' עליונה יותר. והם ב' הפרצופים שבכתר, אריך ועתיק. והמשל לזה, כמו שצריך ללמוד איזה חכמה נפלאה, וצריך ללמוד תחילה הלשון שבו מלובשת החכמה ההיא, כמו ללמוד חכמת התורה צריך ללמוד לשון הקודש דוקא, כי בלשון אחר לא יובן כלל עיקר התורה, וכנודע שגם אותיות התורה רומזים לענינים כו', נמצא לימוד הלשון הוא דרך ומבוא שעל ידו תושג החכמה. וכך הוא ענין דרך חיים, שבחי' אריך הוא הדרך שבו ועל ידו יושג בחי' עתיק (אמיתית החיות) שהוא בחי' א"ס ממש.

וכללות

הענין בזה, כמבואר בכמה מאמרים19 וביחוד בקונטרס עץ החיים20, שענין דרך חיים קאי על פנימיות התורה (שהיא בחי'

11) אור תורה עקב נג, סע"ג ואילך. וראה לקו"ת שלח מב, ג. ובכ"מ.

12) ברכות לה, ב.

13) עקב יא, יד.

14) ואתחנן ו, ה.

15) ישעי' סא, ה.

16) ראה תקו"ז ת"ל (עד, סע"א).

17) זח"ב סב, א. פה, א. קכא, א.

18) ראה אוה"ת נ"ך ח"ג ע' א'שסח.

19) ראה לקו"ת נצבים נג, ב.

20) ספט"ו.