337

עץ החיים21) ועבודת התפלה22, שעי"ז ניתוסף בנר מצוה ותורה אור לא רק הוספה שבהדרגה, אלא תוספת חידוש שבאין ערוך, וכמו בלימוד התורה, שיהי' נרגש בזה נותן התורה23, והיינו, שההתקשרות עם נותן התורה היא בודאי ע"י לימוד התורה דוקא, אבל כדי שיורגש בזה נותן התורה, הרי זה ע"י דרך חיים דוקא, שהו"ע לימוד תורת החסידות ועבודת התפלה, שעי"ז נרגש נותן התורה בלימוד התורה. וע"ד הידוע בענין פנימיות אבא פנימיות עתיק24, שפנימיות עתיק נמשך ע"י פנימיות אבא דוקא, אלא שצ"ל ניכר שיש בזה פנימיות עתיק. וכמו"כ המשכת נותן התורה היא ע"י לימוד התורה דוקא, אלא שצריך שיהי' ניכר בזה נותן התורה, שזהו ע"י לימוד תורת החסידות ועבודת התפלה. ובפרטיות יותר, הנה ע"י לימוד תורת החסידות נמשך פנימיות עתיק כפי שהוא בפנימיות אבא25, וע"י עבודת התפלה נמשך פנימיות עתיק כפי שהוא במקומו25.

ג) וממשיך

בכתוב: ודרך חיים תוכחות מוסר, היינו, שכדי לבוא להעילוי דדרך חיים הרי זה ע"י תוכחת מוסר. והענין בזה26, דהנה, מוסר הוא מלשון יסורים27, אך אין הכוונה ליסורים דוקא ח"ו, כי אם מה שהאדם מכניע את עצמו, שזהו כללות הענין דאתכפיא, וכמארז"ל28 קדש עצמך במותר לך, כי, גם מה שהוא מותר ואינו נקרא קליפה לגבי האיסור שהוא מג' קליפות הטמאות שלמטה מנוגה, הרי זה נקרא ג"כ קליפה, ולכן, כדי שיהי' גילוי בחי' עליונה יותר, צריך להיות קדש עצמך במותר לך. ועוד ענין בזה, שמוסר הוא גם מלשון קשר, כמו ננתקה את מוסרותימו29, שהם חבלים לאסור ולקשור, והיינו, שכמו כשאוסרים את האדם אינו יכול לילך הלאה כרצונו, כך היסורים (מה שהאדם מכניע את עצמו כו' כנ"ל) הם גדר שלא יוכל הרצון להתפשט, ומוכרח הרצון להיות כפוף ובטל לנפש האלקית. וענין הקשר הוא גם

21) ראה רע"מ בזח"ג קכד, ב. הובא ונתבאר בתניא אגה"ק סכ"ו. קונטרס עץ החיים פי"ג.

22) ראה קונטרס הנ"ל פ"כ.

23) ראה קונטרס הנ"ל פי"א. ובכ"מ.

24) ראה פרי עץ חיים שער הק"ש פט"ו. רמ"ז לזח"ג רס, ב. רעו, ב. לקו"ת נצבים מט, ד. סה"מ ה'ש"ת ע' 49 ואילך.

25) ראה ד"ה ויצא ד"ה וישלח – תרס"ו. סה"מ תרצ"ו ע' 9 ואילך.

26) ראה אוה"ת נ"ך שם ע' א'שסה ואילך. וראה גם אוה"ת חנוכה תתתמו, א.

27) ראה זח"ב קסו, א ובמקדש מלך שם. הובא באוה"ת נ"ך שם.

28) יבמות כ, א. ספרי ופרש"י פ' ראה יד, כא. חרדים סוף חלק מ"ע מה"ת. וראה תניא פ"ז. ספכ"ז. פ"ל (לט, א).

29) תהלים ב, ג.