341

בלתי מוגה

א. מאמר (כעין שיחה) ד"ה כי נר מצוה ותורה אור.

* * *

ב. ע"פ משנת"ל (במאמר1) בענין ההוספה ד"דרך חיים" לגבי "נר מצוה ותורה אור"2, שזהו"ע המס"נ שמצד עצם הנפש – יש לבאר ענין בספר התניא:

בהתחלת ספר התניא הובא מאמר רז"ל3 "משביעין אותו כו' ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשע", ומבואר בתניא4 הדיוק ד"הי' בעיניך כרשע" (בכ"ף הדמיון), "ולא רשע ממש, אלא שיחזיק עצמו לבינוני, ולא להאמין להעולם שאומרים שהרע שבו נתבטל לגבי הטוב, שזו מדרגת צדיק כו'", וכמבואר שם בארוכה, ש"אף מי שבתורת ה' חפצו ויהגה בה יומם ולילה לשמה, אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו וכו'".

אך לכאורה אין זה ביאור מספיק:

מארז"ל "משביעין כו' הי' בעיניך כרשע" הוא גם בנוגע לצדיק לאמיתתו. וכמובן, שכאשר כל העולם כולו אומרים לו צדיק אתה, הרי יש ביניהם כאלו שיודעים מה היא מדריגת צדיק לאמיתתו. ומה גם שמרגיש בעצמו שהוא במדריגת צדיק לאמיתתו – שמואס ברע כו', בתכלית השנאה והמיאוס, כמו צדיק גמור, או עכ"פ שלא בתכלית השנאה והמיאוס, כמו צדיק שאינו גמור5, דאל"כ, לא היתה אצלו קס"ד שהוא במדריגת צדיק.

וא"כ, כאשר מדובר אודות מי שהוא במדריגת צדיק לאמיתתו, למה יהי' בעיניו כרשע?

ומבאר הצ"צ במאמר6, ע"פ מה שמצינו שאמר ריב"ז "איני יודע

1) פ"ב (לעיל ריש ע' 336).

2) משלי ו, כג.

3) נדה ל, ב.

4) פי"ג.

5) תניא פ"י.

6) ד"ה כי נר מצוה באוה"ת נ"ך ח"א ע' תקעא. ח"ג ע' א'שס. וראה גם קיצורים והערות לתניא ע' מו ואילך.