35

אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר1 שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר2 ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

ויש

להוסיף המבואר במק"א3 שהאמרת יש בו ג' פירושים, פירוש הא', לשון שבח, כנ"ל, פירוש הב', לשון לבוש, פורפירא, כמ"ש במדרש4 ע"פ5 בצע אמרתו, בזע פורפירא (לבוש) דילי', ופירוש הג', מלשון אמירה ודיבור. וזוהי שייכות הפסוק את הוי' האמרת היום גו' לראש השנה, כי, מבואר בלקו"ת6 שהיום סתם קאי על ראש השנה, ובראש השנה נעשה הענין דאת הוי' האמרת היום, בכל ג' הפירושים הנ"ל. דהנה, העבודה דר"ה היא כמארז"ל7 אמר הקב"ה (לישראל) אמרו לפני בר"ה מלכיות כו' כדי שתמליכוני עליכם, שזהו תוכן פירוש הא' דהאמרת, לשון שבח, שהו"ע אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, כמארז"ל8 שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד זהו מלכות. ופירוש הב', לשון לבוש, כי כאשר נברא אדה"ר בר"ה אמר הוי' מלך גאות לבש9, שנתלבש בלבוש מלכות. ופירוש הג' מלשון אמירה ודיבור, כידוע10 שבר"ה הוא בנין עולם הדיבור.

וממשיך

בהמאמר5 בביאור הפירוש דהאמרת והאמירך מלשון שבח, שבשניהם נאמר אחד (הוי' אחד, גוי אחד), שיש בו ג' פירושים. פי' הא', כמארז"ל11 אחד אין כיוצא בו. וצריך להבין מהו השבח שאין כיוצא בו, איך יעלה על לב איש קס"ד שיש כיוצא בו ח"ו, והרי אפילו אומות העולם קרו לי' אלקא דאלקייא12, וא"כ למה צריך לומר שאין כיוצא בו. ופירוש הב', שאחד שולל הענין דע"ז, כמארז"ל13

1) ואתחנן ו, ד.

2) דברי הימים-א יז, כא.

3) אוה"ת תבוא ע' תתרסט.

4) איכ"ר פ"ב, כא.

5) איכה ב, יז.

6) תבוא מא, ג. נצבים מד, א.

7) ר"ה טז, א. לד, ב.

8) שם לב, ב.

9) תהלים מזמור צג. פרקי דר"א פי"א.

10) לקו"ת פ' ראה לא, ג. דרושים לר"ה ס, סע"א. ובכ"מ.

11) במדב"ר פ"י, ה.

12) מנחות קי, א.

13) ראה דברים רבה פ"ב, לא: א"ל שמע ישראל אנכי ה"א, נענו כולן ואמרו ה"א ה' אחד. – ומה שמחלק בפנים לשנים: אנכי – השיבו ה' אלקינו, לא יהי' לך – השיבו ה' אחד, אולי י"ל שהוא ע"פ הירוש' (ברכות פ"א ה"ה) דעשה"ד כלולים בק"ש: אנכי ה"א – שמע ישראל ה"א, לא יהי' גו' על פני – ה' אחד. וס"ל דהמדרש רבה כאן קיצר, וד"ת כו' ועשירים במק"א (הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בקונטרס הנ"ל).