368

(הנחה בלתי מוגה)

הודו

לה' כי טוב כי לעולם חסדו1 (וחוזר וכופל בג' הפסוקים שלאח"ז2) יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו, יאמרו נא בית אהרן כי לעולם חסדו, יאמרו נא יראי ה' כי לעולם חסדו. ומבואר בזה במאמר של רבינו הזקן (בביכל המאמרים מהשנים תקס"ג-ס"ד, שכו"כ מהם עדיין לא נדפסו, ואפילו לא נתפרסמו)3, דמ"ש הודו לה' כי טוב קאי על התורה, דאין טוב אלא אור, כמ"ש4 וירא אלקים את האור כי טוב, ואין טוב אלא תורה5, שנאמר6 ותורה אור. ויש להוסיף בזה, שמלבד זה שהתורה היא תורה אור, ואין טוב אלא אור, הרי מצינו שהתורה עצמה נקראת טוב, כמ"ש7 כי לקח טוב נתתי לכם תורתי גו'. אמנם, כיון שבתורה ישנם תרי"ג מצוות דאורייתא (כמארז"ל8 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה, כמ"ש9 תורה צוה לנו משה מורשה, תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי (תרי"א מצוות שצוה לנו משה, ועוד שתים) אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום), ונוסף לזה ישנם גם ז' מצוות דרבנן שתיקנו חכמי ישראל, הנה מ"ש הודו לה' כי טוב (שנזכר ה' לבדו, ולא ישראל), קאי על תרי"ג מצוות דאורייתא שנאמרו לו למשה, ומ"ש יאמר נא ישראל, קאי על ז' מצוות דרבנן, היינו, שגם כנס"י יאמר להמשיך המשכות אור א"ס ע"י ז' מצוות דרבנן שהוסיפו חכמי ישראל. ומש"נ יאמר נא ישראל, יאמרו נא בית אהרן, יאמרו נא יראי ה', הרי זה לפי שכללות העבודה דישראל נחלקת לג' הסוגים שבבנ"י, כהנים לוים וישראלים, וזהו יאמר נא ישראל, ישראלים, יאמרו נא בית אהרן, כהנים, ויאמרו נא יראי ה' קאי על לוים, שעבודתם היא בקו הגבורות10, יראה. והיינו, שגם ז' מצוות דרבנן שהוסיפו חכמי ישראל נחלקים לג' הקוין,

1) תהלים קיח, א.

2) שם, ב-ד.

3) נדפס לאח"ז במאמרי אדה"ז תקס"ד ע' לה ואילך. וראה גם אוה"ת נ"ך כרך ב ע' א' (התחלת המאמר).

4) בראשית א, ד.

5) אבות פ"ו מ"ג.

6) משלי ו, כג.

7) שם ד, ב. אבות שם.

8) מכות כג, סע"ב ואילך.

9) ברכה לג, ד.

10) ראה תניא פ"נ (ע, ב). לקו"ת קרח מד, ב ואילך. ובכ"מ.