369

חסד גבורה תפארת (שדוגמתם בישראל הם ג' הסוגים דכהנים לוים וישראלים), כמו שכללות התורה נחלקת לג' הקוין11, תורה עבודה וגמ"ח12. וכללות ענין הז' מצוות דרבנן שהוסיפו חכמי ישראל הוא כדי שיהי' לעולם חסדו (כפי שממשיך ומסיים בכל ג' הפסוקים הנ"ל כי לעולם חסדו), היינו, שיהי' חסד ה' העליון מאיר גם למטה מטה באישון לילה כו'. והענין בזה, שז' מצוות דרבנן ניתוספו בזמן בית שני שתקנו חכמי ישראל בראותם שאין גילוי אלקות בכנס"י כ"כ ע"י המצוות דאורייתא, מפני הנפילה שנפלו ממדריגתם, ולא יוכלו להאיר האור בכלי בתומ"צ, לזאת הוסיפו מצוות דרבנן לפי העת והזמן, כמו מצות נר חנוכה בימי חשמונאי, שמצד החושך שהי' בזמן מלחמת היונים, הנה כאשר הי' נצחון החשמונאים תיקנו מצות נר חנוכה, ומגילה בימי מרדכי, מצד החושך דגזירת אחשורוש והמן כו', ונטילת ידים תיקן שלמה, שגם ענין זה הי' מצד ההעלם וההסתר שהי' אז13 (ע"כ תוכן המאמר).

ב) ויש

לקשר ענין זה עם ראש חודש, שבו אומרים פסוקים הנ"ל (הודו לה' גו' יאמר נא ישראל וגו') באמירת הלל, שגם היא מצוה דרבנן14. והענין בזה, כידוע15 שענינו של ראש חודש הוא המשכת אור הקדושה גם בימות החול, שהרי כשחל ראש חודש בימות החול (דלא כר"ח זה שחל ביום השבת) הרי הוא מותר בעשיית מלאכה16, ואעפ"כ אומרים בו הלל, מלשון בהלו17 נרו18, שהו"ע של המשכת וגילוי אור, היינו, שיומשך האור גם בימות החול ובעובדין דחול19. וזהו גם כללות ענין ז' מצוות דרבנן שהוסיפו חכמי ישראל, היינו, שפעלו בענינים שמצד עצמם אינם מצוה וקדושה, עניני חול, שגם הם יהיו עניני מצוה וקדושה.

ג) והנה

כללות האור שנמשך ע"י ז' מצוות דרבנן שענינם המשכת הקדושה בעניני חול הוא אור נעלה יותר מאשר האור שנמשך ע"י תרי"ג מצוות דאורייתא20, ומצד גודל מעלת האור ביכלתו להיות

11) ראה תניא פמ"ו (סה, סע"ב). ועוד.

12) אבות פ"א מ"ב.

13) ראה אוה"ת שה"ש ח"ב ע' תנב. ועוד.

14) ראה הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בסה"מ תש"ח ע' 165. וש"נ.

15) ראה לקו"ת ברכה צו, ד ואילך. אוה"ת בראשית כב, א ואילך.

16) טושו"ע או"ח סתי"ז.

17) איוב כט, ג.

18) ראה ג"כ ד"ה ענין הלל (בסו"ס דרמ"צ).

19) ראה גם לקו"ש ח"ב ע' 491 ואילך. תו"מ ח"ב ע' 83 ואילך.

20) ראה אוה"ת שה"ש שם ע' תסד ואילך. סה"מ פר"ת ע' רז ואילך. ועוד.