44

בלתי מוגה

א. בקשר1 לי"ג תשרי, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע2, אספר סיפור מבעל ההילולא3, מה שקרה בימי ילדותו, בשנת תר"ו או תר"ז4, בכל אופן – לפני הדפסת הלקו"ת, שהי' בשנת תר"ח:

כ"ק אדמו"ר הצ"צ הי' מחבב ביותר את בנו כ"ק אדמו"ר מהר"ש, שהי' נכנס אליו בכל יום, ולפעמים – גם פעמים אחדות ביום.

פעם נכנס אליו בשעה מאוחרת בלילה, אחרי ה"יחידות" שנמשכה זמן רב, יותר מכפי הרגיל.

בהמשך דיבורם, התאונן כ"ק אדמו"ר הצ"צ לפני בנו על ביטול זמנו בגלל היחידות, באמרו: מה רוצים ממני, הרי יכול אני ללמוד במשך זמן זה?!

כ"ק אדמו"ר מהר"ש לא ענהו מאומה, ניגש אל ארון הספרים שבו היו מונחים כתבי דא"ח של הצ"צ, הסיר את הוילון (לארון ספרים זה לא היו דלתות, ורק פרוס הי' עליו וילון), והתחיל לספור את הכרכים של כתבי הדא"ח שהיו מונחים על אחת האצטבאות, ומנה יותר על שלשים כרכים. ויפנה אל אביו בשאלה: האם היית כותב כ"כ הרבה מאמרים – גם אם לא היית מקבל אנשים על "יחידות"? ויענהו הצ"צ: כן, אתה צודק!

כשסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפור זה, הוסיף:

שלשה סוגים היו בכתבי הצ"צ: א) רשימות "הנחות" ממאמרים ששמע. ב) ביאורים על מאמרים. ג) מאמרים שכתב בתור רבי. – ורוב הכרכים שהיו באצטבא זו היו מסוג הג'.

1) שיחה זו הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונדפסה בהוספות ללקו"ש ח"ד ע' 1361 ואילך. במהדורא זו ניתוספו איזה ציוני מ"מ, וכמה פרטים מהנחה בלתי מוגה.

2) בשנת תרמ"ג.

3) ראה תו"מ – רשימת היומן ע' רמז. וש"נ.

4) נולד ביום ב' אייר (תפארת שבתפארת) שנת תקצ"ד. – וגם יום הסתלקותו שייך לספירת התפארת, כי ד' הימים שבין יו"כ לסוכות הם כנגד ד' אותיות דשם הוי', וי"ג תשרי (יום הג') הוא כנגד אות וא"ו שמורה על בחי' ז"א, שעיקרו תפארת (משיחת י"ג תשרי תשי"ט (תו"מ חכ"ד ע' 48 ואילך)).