45

ב. מובן, אשר אדמו"ר הצ"צ בשאלתו "הרי יכול אני ללמוד במשך זמן זה", לא נתכוון למנוע (או אפילו רק להחסיר) את ההשפעה שהי' משפיע ע"י היחידות, בכדי שיוכל ללמוד יותר לעצמו – שהרי דין הוא5 אשר מבטלין ת"ת מפני מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים (וההשפעות שהשפיע על ידי ה"יחידות" הרי לא היו אפשר להיות ע"י אחרים), ולא עוד, אלא שהובטחנו אשר על ידי מעשה הצדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה6,

– אלא שנתכוון לומר, שגם ע"י לימודו הי' יכול להשפיע אותן ההשפעות אשר משפיע על ידי יחידות (וע"ד ירידת הגשמים שהמשיך רשב"י ע"י אמירת תורה7).

ועל זה ענה כ"ק אדמו"ר מהר"ש, אשר הכח לכתיבת מאמרים (מסוג ג' – בתור נשיא) שענינם המשכת עניני סתים דאורייתא בגילוי8, באה ע"י ההשפעה באופן של התלבשות דוקא – יחידות (וכידוע ש"יחידות" הו"ע גילוי יחידה שבנפש9, שמבחינה זו נמשך הכח לאמירת ולכתיבת מאמרים).

ומענה זו הוצרך לבוא מבנו, שהי' אח"כ ממלא מקומו, אשר דוקא הוא הי' יכול לעורר את הנ"ל.

ג. סיפורי צדיקים (גם מה שאירע בימי ילדותם), ובפרט אותם שגילה לנו נשיא10 מורה דרך – הוראות הן בעבודתינו11.

וכן גם בנוגע לסיפור הנ"ל, הנה נוסף על מה שאנו רואים בזה את גודל חכמתו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש גם בימי ילדותו, כמאמר רז"ל12 "בוצין בוצין מקטפי' ידיע",

– בין עצם הענין שעוד בשחר ילדותו מצא במה לעורר את אביו

5) מו"ק ט, ריש ע"ב. ירושלמי פסחים ספ"ג. חגיגה פ"א ה"ז. רמב"ם פ"ג מהל' ת"ת ה"ד. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ה"ג.

6) תו"א בתחלתו. לקו"ת לג"פ שם (אוה"ת בראשית כרך ו תתרכו, ב ואילך).

7) זח"ג נט, ב.

8) התגלות ענינים חדשים, וכמו במתן- תורה מסיני, וכדברי החסיד ר' הלל מפּאַריטש (סה"ש תרצ"ז ע' 165), שכאשר "רבי" אומר חסידות אזי "שכינה מדברת מתוך גרונו" (מהנחה בלתי מוגה).

9) עייג"כ "היום יום" י אלול. וראה גם אג"ק ח"ג ס"ע קעח. תו"מ ח"ג ריש ע' 218. וש"נ.

10) כבנדו"ד, שסיפור זה סיפר כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע לכ"ק מו"ח אדמו"ר, וכ"ק מו"ח אדמו"ר סיפרו לי* (ראה רשימת היומן שבהערה 3), על מנת לפרסמו ברבים (מהנחה בלתי מוגה).

11) ראה גם תו"מ ח"ל ע' 145. וש"נ.

12) ברכות מח, א.

*
) כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר זאת בקול שקט ובהבלעה (המו"ל).