46

כ"ק אדמו"ר הצ"צ, וגם מאופן תשובתו – שתשובתו לא היתה באופן ישיר, רק בדרך שאלה, מצד כיבוד אב13

הוראה הוא בעבודתינו:

אף שע"י כל פעולה טובה שהאדם עושה, גם פעולה שלעצמו, מכריע את כל העולם לכף זכות14 ופועל הזדככות בכללות העולם15 – אין להסתפק בזה, וזיכוך העולם צריך להיות בדרך התלבשות דוקא.

וע"י השפעתו להזולת באופן דהתלבשות, תומשך תוספות אור גם בהמשפיע, וכדרשת רז"ל16 ע"פ17 "מאיר עיני שניהם ה'".

* * *

ד. דובר אודות אלו שבאו לכאן18, שנוסף על ההוצאות הכספיות כו', יש כאלו שגם עזבו את עניני הכלל שעוסקים בהם, ובפרט אלו שבהם תלויים הטף – תינוקות של בית רבן, מבלי לדאוג ל"ממלא- מקום" (נוסף לכך שגם כאשר משאירים ממלא-מקום, ואפילו טוב יותר ממנו, יש להסתפק אם כדאי הדבר),

ולמרות שהורו להם שלא יבואו – לא צייתו, והלבישו זאת באיצטלא של "שפּיץ חב"ד"...

ומה שבאו ללמוד תורה וכו' – הרי התועלת שיקבלו בבואם לכאן מוטלת בספק, ואילו פעולתם במקומם היא בבחינת ודאי, וכבר נפסקה ההלכה ש"ברי ושמא ברי עדיף"19.

ה. כן דובר אודות ענין ה"שיריים"20, שענין זה לא הי' נהוג כלל אצל חסידי חב"ד, כי אם אצל חסידי פולין, אלא שכ"ק מו"ח אדמו"ר הנהיג זאת עבור ענינים שהוצרך להם, אבל, בתנאי שיהי' העיקר (ההוספה בתורה כו'), ואילו כאשר חסר העיקר, אזי מתבטל ח"ו גם הטפל.

יש טוענים שהם חוטפים ה"שיריים" (לא עבור עצמם, אלא) לטובת עדת החסידים.

13) קדושין לב, א. רמב"ם פ"ו מהל' ממרים הי"א. שו"ע יו"ד סר"מ סי"א.

14) קדושין מ, ריש ע"ב. רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ד.

15) לקו"ת במדבר ה, ב. ד"ה וכל העם רואים ת"ש ספ"ב (סה"מ ה'ש"ת ס"ע 113).

16) תמורה טז, א. הובא בהקדמת התניא.

17) משלי כט, יג.

18) ראה גם שיחת ש"פ וילך, שבת תשובה ס"ד ואילך (לעיל ע' 26 ואילך).

19) כתובות יב, ב. וש"נ.

20) ראה גם שיחת ש"פ וילך הנ"ל ס"ח (לעיל ע' 29 ואילך).