100

בלתי מוגה

א. בפסוק1 "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"2, מדייקים רז"ל תיבת "לפניהם", ולומדים ממנה כמה לימודים:

א) המשפטים צריכים להיות "לפניהם – ולא לפני עובדי כוכבים"3: כל סכסוך בין בנ"י צריך להיות מובא "לפניהם", לפני דייני ישראל, הפוסקים ע"פ דיני התורה, ולא לפני שופטים שאינם-יהודים, אפילו כשמדובר במקרים שבהם "דיניהם כדיני ישראל", שחוקיהם דומים לדיני התורה.

ב) "לפניהם" – שהלימוד עם תלמיד צריך להיות באופן של "להראות לו פנים"4: יש להסביר את הטעם, ההבנה של ההלכה הנלמדת, עד שהדברים יתקבלו אצל התלמיד, ולא לומר לו: כך הוא הדין, ואת הטעם עליך לנסות להבין בעצמך.

ג) רבנו הזקן מפרש5: "אשר תשים לפניהם" – "לפנימיותם", שיומשך בחינת הדעת באלקות בפנימיותם של ישראל, ב"סתים" (המדריגות המכוסות והמוסתרות בעומק) של הנשמה6.

וככל הענינים בחסידות – מרומז גם ענין זה בנגלה דתורה: בפירוש "אשר תשים לפניהם", איתא בירושלמי7 ש"תשים" הוא מלשון "סימה", אוצר – הנסתר, הפנימיות והסתים שבתורה8, והרי סתים דתורה מעורר את הסתים והפנימיות דהנשמה9.

1) מכאן עד סוס"ח – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפס בלקו"ש ח"ג ע' 895 ואילך; ע' 887 ואילך. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ, וכמה פרטים מהנחה בלתי מוגה.

2) ריש פרשתנו.

3) גיטין פח, ב. הובא בפרש"י ריש פרשתנו.

4) עירובין נד, ב. וראה הלכות ת"ת לאדה"ז פ"ד הי"ח. וראה גם שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר דאשתקד ס"ג ואילך (תו"מ ח"ל ע' 107 ואילך).

5) תו"א ד"ה ואלה המשפטים (פרשתנו עה, ג).

6) וראה תו"א שם: "א"נ לפניהם ר"ל לבחי' פני אדם" – הפנימיות דאדם העליון (מהנחה בלתי מוגה).

7) ע"ז פ"ב סה"ז, ובפני משה שם. וראה גם שיחת ש"פ משפטים הנ"ל סי"ב ואילך (תו"מ שם ע' 116 ואילך)

8) ו"לפניהם", "לפני בני אדם כשרין" (ירושלמי שם) – כי לימוד פנימיות התורה דורש הכשרה (מהנחה בלתי מוגה).

9) ראה זח"ג עג, א. לקו"ת ויקרא ה, ג. ובכ"מ.