4

(הנחה בלתי מוגה)

באתי1

לגני אחותי כלה2, ומבאר בעל ההילולא3 על יסוד מאמר המדרש4, לגני לגנוני, למקום שהי' עיקרי בתחילה5, דעיקר שכינה בתחתונים היתה, אלא שע"י החטאים סילקו את השכינה מלמטה למעלה, ואח"כ עמדו שבעה צדיקים והמשיכו את השכינה מלמעלה למטה, עד משה רבינו, רועה נאמן של כל ישראל, שהוא השביעי, וכל השביעין חביבין6, שהמשיך את השכינה מרקיע הא' לארץ, שזהו תכלית הענין שיהי' דירה לו ית' בתחתונים7. אך כדי שענין זה יהי' בקביעות, הנה מיד לאחרי המשכת השכינה מרקיע הא' לארץ (במ"ת), נאמר הציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם8, דבענין המשכן (דמקדש איקרי משכן ומשכן איקרי מקדש9) נאמר10 ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים, ומבאר בארוכה11 שהאותיות קרש מורים על אופן העבודה, ותכלית העבודה הוא שיהיו עצי שטים, שטות דקדושה, שזוהי העבודה שלמעלה מטעם ודעת, שעי"ז מתקנים את השטים (שטות) דלעו"ז, כמארז"ל12 אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות, ועי"ז נשלמה הכוונה להיות דירה לו ית' בתחתונים. ועבודה זו נעשית ע"י בנ"י, כמבואר בכ"מ13 שדוקא ע"י בנ"י פועלים התומ"צ את פעולתם. ולכן נקראים בנ"י גם בשם צבאות הוי'14, מלשון צבא, שיש בו ג' פירושים15, צבא מלשון אנשי חיל, שישראל הם אנשי חיל הממלאים ומשלימים רצונו של ממה"מ הקב"ה, וצבא מלשון זמן מוגבל, כמ"ש16 הלא צבא לאנוש עלי ארץ, שענין זה מורה על אופן העבודה, שקיום התומ"צ הוא

1) מאמר זה מיוסד בעיקרו על פרק השנים-עשר מד"ה באתי לגני ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ע' 132 ואילך).

2) שה"ש ה, א.

3) סה"מ שם ע' 111 ואילך.

4) שהש"ר עה"פ.

5) ב"ר פי"ט, ז.

6) ויק"ר פכ"ט, יא.

7) ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. ב"ר ספ"ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא רפל"ו. ובכ"מ.

8) תרומה כה, ח.

9) עירובין ב, א.

10) תרומה שם, טו.

11) ראה סה"מ ה'שי"ת ע' 114 ואילך. ע' 119 ואילך.

12) סוטה ג, א.

13) ראה תו"א שמות נג, ד. ובכ"מ.

14) בא יב, מא.

15) סה"מ ה'שי"ת ע' 125.

16) איוב ז, א.