417

(הנחה בלתי מוגה)

והתהלכתי

בתוככם וגו' ואולך אתכם קוממיות1. ומבואר בדרושי חסידות2 בפירוש והתהלכתי, לשון רבים, שמורה על ב' אופני ההליכה שיש למעלה (אצל הקב"ה), שנעשים ע"י ב' אופני ההליכה שבעבודת האדם. וזהו גם מה שמסיים ואולך אתכם קוממיות, ופירשו חז"ל3 (לדעה א') מאתיים אמה כשתי קומות של אדה"ר, שמורה על ב' אופנים (ב' קומות) בעבודת האדם, שכנגדם הם ב' אופני ההילוך למעלה שעליהם נאמר והתהלכתי בתוככם. וצריך להבין מהו ענין ב' אופני ההליכה בעבודת האדם, וב' אופני ההליכה למעלה. וגם מהו הענין שב' אופני ההליכה הם בתיבה אחת, שמורה על החיבור ביניהם.

ב) והענין

בזה, דהנה, בהליכה שבעבודת האדם מצינו הליכה שהיא בבחי' פנים, כמ"ש באברהם התהלך לפני והי' תמים4, ומצינו גם הליכה שהיא בבחי' אחור, כמ"ש5 אחרי הוי' אלקיכם תלכו, וכתיב6 לכתך אחרי במדבר. ועד"ז ישנם ב' האופנים דפנים ואחור גם למעלה, שהם ב' המדריגות דממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, דממכ"ע שהוא האור המתלבש בעולמות הוא בחי' אחור וחיצוניות בלבד, וסוכ"ע שהוא האור שלמעלה מהתלבשות בעולמות הוא בחי' הפנים7. וב' אופנים אלה הם ב' אופני ההילוך מלמעלה למטה (בחי' פנים) ומלמטה למעלה (בחי' אחור), כדלקמן.

וביאור

הענין, דהנה, אור הממכ"ע בא בהתלבשות בכל עולם לפי ערכו, ולכן יש בו חילוקי מדריגות דמעלה ומטה, וכמו החילוק

1) פרשתנו כו, יב-יג.

2) אמרי בינה שער הק"ש פפ"ד ואילך (עא, ד ואילך). ד"ה והתהלכתי בתוככם במאמרי אדמו"ר הזקן: הנחות הר"פ ע' קנז. תקס"ט ע' קלא ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא ח"ב ע' תשפו ואילך. אוה"ת פרשתנו ח"ב ע' תרמ ואילך. ע' תרנד ואילך. ע' תרעז ואילך. ע' תרפב ואילך. סה"מ תרכ"ט ע' קצד ואילך. תער"ב-תרע"ו ע' רנח ואילך. ד"ה הנ"ל תשי"א (תו"מ ח"ג ע' 107 ואילך). ועוד.

3) סנהדרין ק, א.

4) לך לך יז, א.

5) פ' ראה יג, ה.

6) ירמי' ב, ב.

7) ראה גם אמרי בינה שם. מאמרי אדה"ז תקס"ט שם.