183

גדול

יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון1, ויש בזה שני פירושים2. פירוש הפשוט הוא3 שבית הזה האחרון קאי על בית שני שהי' גדול מבית הראשון בבנין ובשנים, ובזהר4 איתא שהבית הזה האחרון קאי על בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו שיהי' גדול מבית הראשון ומבית השני, דשניהם נכללים ב(מן ה)ראשון, כי שניהם לא הי' להם קיום, ובית שלישי יהי' קיים בקיום נצחי. וזהו שאמרו רז"ל5 לא כאברהם שכתוב בו הר ולא כיצחק שכתוב בו שדה אלא כיעקב שקראו בית, דבית ראשון הוא כנגד אברהם ובית שני כנגד יצחק ובית שלישי כנגד יעקב6, ומבואר בלקו"ת7 שהשייכות דבית שלישי ליעקב הוא כי מדתו של יעקב היא אמת, ואמת הוא שאין שייך בו הפסק8 ושינוי.

ב) והנה

אף שבמארז"ל הנ"ל (לא כאברהם כו') מדובר בביהמ"ק, הלשון בלקו"ת שם הוא שלש גאולות הן, גאולה ראשונה בזכות אברהם גאולה שני' בזכות יצחק גאולה שלישית בזכות יעקב. ומבאר שם דגאולה השלישית היא גאולה נצחית. והביאור בזה בפשטות הוא, כי מעיקרי הגאולה הוא – בנין בית המקדש9. וע"י שמיתוסף עילוי

1) חגי ב, ט.

2) התיווך דשני הפירושים – ראה מכתב בין כסא לעשור וכ"ג טבת תש"ה*. לקו"ש ח"ט ע' 29 בהערות.

*
) נדפס באג"ק ח"ב ע' ד. שם ע' כג. המו"ל.

3) מפרשים לחגי שם. וכ"ה בב"ב ג, סע"א.

4) ח"א כח, א. תקו"ז תיקון ח. וראה ג"כ בפי' הראב"ע.

5) פסחים פח, א.

6) ראה חדא"ג מהרש"א שם. אלשי"ך לתהלים כד (הובא בלקו"ת שם).

7) מטות פג, ג-ד.

8) "היפך נהרות המכזבים במשנה פ"ח דפרה, שהיא מה שנפסקים לפעמים" (לקו"ת שם. ובכ"מ. וראה לקו"ש ח"ו ע' 92 שוה"ג להערה 38).

9) ולהעיר מהלשון הרגיל "זמן הבית וזמן הגלות".