237

בלתי מוגה

א. בתחילת1 הסדרה כתיב: "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו גו' והקללה אם לא תשמעו גו'".

וצריך להבין אומרו "ראה", שצריכה להיות ההסתכלות והראי' בזה דוקא, ולכאורה למה לא מספיק בזה הבנה והשגה, בחי' שמיעה, דכשיתבונן דכאשר "תשמעו" יקבל את "הברכה", ו"אם לא תשמעו" – את ההיפך ח"ו, בודאי יבחר בטוב2, ולמה צריך לראי' דוקא?

עוד צריך להבין אומרו "אנכי נותן לפניכם היום" – דלכאורה, ענינים אלה שייכים רק לברכה ולא להפכה3, שהרי:

"אנכי" – "אנכי4 מי שאנכי", "בחי'4 דלא אתפס בשם ולא אתרמיז בשום אות וקוצא כלל"5, והרי כל ההעלמות וההסתרים (שמהם נשתלשל מציאות הסט"א) הם משם אלקים, בגימטריא הטבע6, ובגילוי שם הוי' מתבטלים כל ההסתרים כו'7, ופשיטא שבבחי' "אנכי" שלמעלה גם משם הוי', אין שייך שום נתינת מקום לרע ח"ו.

"נותן" – הוא כמאמר רז"ל8 "הנותן בעין יפה נותן", ו"קללה" היא היפך ד"עין יפה".

"לפניכם" – פירושו9 לפנימיותכם10, והרי כל איש ישראלי, פנימיותו טוב הוא11.

1) שיחה זו (עד סוס"ד) הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונדפסה בהוספות ללקו"ש ח"ד ס"ע 1339 ואילך. במהדורא זו ניתוספו ע"י המו"ל עוד איזה ציוני מ"מ, וכמה פרטים מהנחה בלתי מוגה.

2) והרי זה דבר הפשוט אפילו בנוגע למלך בשר ודם, שכאשר ממלאים את רצונו, מקבלים שכר, וכאשר עושים היפך רצונו, מקבלים עונש (מהנחה בלתי מוגה).

3) וכמ"ש (איכה ג, לח) "מפי עליון לא תצא הרעות" (מהנחה בלתי מוגה).

4) לקו"ת פינחס פ, ב. וראה זח"ג יא, א. רנז, ב.

5) ובלשון הרמב"ם בתחלת ספרו: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון וכו'", שזוהי בחי' שלמעלה מכל השמות הקדושים – "אמתת המצאו" (מהנחה בלתי מוגה).

6) פרדס שי"ב פ"ב. ובשל"ה שער האותיות אות קדושה בהגה"ה ד"ה והנה מוסיף על הראשונות (פט, א) משמע קצת שכן הוא בזהר.

7) ראה תניא פי"ט.

8) ראה ב"ב נג, רע"א. וש"נ.

9) לקו"ת ריש פרשתנו.

10) כי לשון הקודש אינו לשון הסכמי, אלא לשון אמיתי שמורה על אמיתת הדבר (ראה פרדס (שכ"ב פ"א) ושל"ה (יא, א) – הובא בתו"א משפטים עח, רע"א. וראה גם אג"ק אדמו"ר מהורש"ב ח"ב ע' תתטז ואילך), ובנדו"ד: תיבת "לפניכם" קשורה עם תיבת "פנים", ששרשם אחד, ולכן מפרש רבינו הזקן ש"לפניכם" היינו "לפנימיותכם" (מהנחה בלתי מוגה).

11) ראה רמב"ם הל' גירושין ספ"ב. תניא ספכ"ד*.

*
) ושם, ש"גם בשעת החטא היתה באמנה אתו ית'" (מהנחה בלתי מוגה).