245

(הנחה בלתי מוגה)

בחכמה

יבנה בית1. ומבאר אדמו"ר הזקן במאמרו ד"ה זה2, בהקדים להבין ענין מלכיות זכרונות ושופרות שאומרים בראש השנה, שמזכירים פסוקים מתורה נביאים וכתובים להביא ראי' על הענינים דמלכיות זכרונות ושופרות, דלכאורה, הלא ממילא זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון3 [כמבואר בדרושי ראש השנה שאע"פ שבכ"ה באלול נברא העולם4, וראש השנה שבחודש תשרי5 הוא יום ברוא אדם הראשון4, יום ששי למעשה בראשית, מ"מ, הרי הוא גם זכרון ליום ראשון דכללות מעשה בראשית], ומה צריכים להזכיר פסוקים6.

ב) והענין

הוא, דהפסוקים שאומרים הם בחי' החותם7 לקיים הדבר, כמו עד"מ המכתב של מלך בשר ודם כשעדיין לא חתמו בחותם המלך אינו כלום, שעדיין יוכל להשתנות לכמה אופנים שונים אחרים, אבל כשכבר חתמו בחותם המלך, הנה אז הוא קיום הדבר הנכתב במכתב, ואין לשנות ממנו אפילו כמלא נימא כו'. וכמו כן הוא למעלה, שחותמו של הקב"ה אמת8, והו"ע התורה שהיא בחי' חותם, דאורייתא מחכמה נפקת9, והחכמה נקראת חותם לקיים כל דבר שפע הנשפע מאצילות לבי"ע, כידוע שע"י החכמה נעשה עיקר ההנהגה בעולמות, כי החכמה תחי'10, וכולם בחכמה עשית11. וכמו שבחי' חכמה דאצילות הוא בחי' החותם לקיים שפע האצילות לנבראים, כמו כן בחי' חכמה

1) משלי כד, ג.

2) נדפס בקונטרס בפ"ע בכ' אלול שנה זו (תשכ"ב), ואח"כ במאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ד ע' ריז ואילך – בתוספת איזה הערות בשוה"ג מכ"ק אדמו"ר שליט"א.

3) תפלת מוסף דר"ה (ר"ה כז, א).

4) ויק"ר רפכ"ט.

5) ששייך לח"י אלול – כדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר (סה"ש תש"ג ע' 177) שמיום ח"י אלול מתחילים ימי החשבון על החדשים של השנה שעברה, יום לחודש, וביום ח"י אלול הוא החשבון על חודש תשרי.

6) ראה ג"כ לקו"ת דרושים לר"ה נו, ג. ד"ה אד' שפתי תפתח שבסידור. סיום המשך יו"ט שר"ה תרס"ו (הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א שם).

7) ראה ג"כ תו"א בהוספות קכ, ג. לקו"ת מסעי צא, ד (הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א שם).

8) ירושלמי סנהדרין פ"א ה"א. דב"ר פ"א, י.

9) זח"ב סב, א. פה, א. קכא, א. ועוד.

10) קהלת ז, יב.

11) תהלים קד, כד.