279

חי אלול הוא יום הולדת1 שני המאורות הגדולים2: מורנו הבעש"ט – מייסד תורת חסידות הכללית, ורבנו הזקן – מייסד תורת חסידות חב"ד.

ידוע3, אשר בכל שנה ושנה חוזרת ונעורה אותה ההמשכה שהיתה בפעם הראשונה. ובכל שנה נמשך אור4 חדש שלא הי' מעולם.

יום ההולדת שייך וקשור ליום ההסתלקות, וכמ"ש טוב שם5 משמן טוב ויום המות מיום הולדו.

בכ"ד טבת הבע"ל6, ימלאו מאה וחמשים שנה7 להסתלקות רבנו הזקן8. ולכן בשנה זו ביחוד יש לנצל הימים שביניהם – מיום חי אלול עד כ"ד טבת.

* * *

1) יום הולדת: אז מזלו שולט ועוזר לו (ראה ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח). שמחה ועילוי ביום הולדת צדיק, ראה: תנחומא ס"פ פקודי (של יצחק). מגילה יג, ב (משה). שמו"ר פט"ו, ט (של בן מלך). ר"ה יא, א (חדש שנולדו בו האבות).

ויש להטעים גם בנוגע לכאו"א מבנ"י, כי כיון שביום הבר מצוה צ"ל שמחה כביום החופה (זהר חדש בראשית טו, ד) וע"פ כתהאריז"ל בכל שנה חוזרת וניערת אותה ההמשכה – צ"ל בהתעוררות וכו' בכל שנה ביום ההולדת. וידועה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר ביום ההולדת על האדם להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם ("היום יום" יא ניסן).

2) הולדת .. הגדולים: ראה קונטרס חי אלול ה'תש"ג (ע' וא"ו, יג. ולאח"ז בסה"ש תש"ג ע' 141. 146). רשימה שבסו"ס המאמרים ה'תש"ח (ע' רצב). ולאח"ז בסה"ש תש"ח ע' 258.

3) ידוע כו' חוזרת: ראה לב דוד (להחיד"א) פכ"ט (ע"פ מש"כ הרמ"ז בס' תיקון שובבים). משנה ספ"ג דגיטין.

4) נמשך אור: ראה אגה"ק סי"ד.

5) טוב שם: עיין רשימות הצ"צ עה"פ. ראה שיחת ש"פ חו"ב, י"ב תמוז ה'תשכ"ב ס"ו ואילך (לעיל ע' 109 ואילך). הקישור הנ"ל בנוגע לצדיקים בפרט, להעיר ממרז"ל הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום (ר"ה יא, א).

6) שנת ה'תשכ"ג.

7) מאה וחמשים שנה: להעיר גם ממחז"ל: חמשים שנה נקרא עולם (תדבא"ר פ"ו). וראה בחיי וציוני למשפטים (כא, ו). וראה שיחת חי אלול ה'תש"א (סה"ש תש"א ס"ע 152 ואילך).

8) להסתלקות רבנו הזקן: (להעיר אשר היתה אז הקביעות – כמו בשנה זו) – אחר שהתפלל תפלת ערבית והבדלה בחונן הדעת בדעה צלולה ומיושבת ובדבקות נפלאה (כחצות שעה יא') במוצש"ק (דשמות) כ"ד טבת תקע"ג (הקדמת השו"ע דאדה"ז).