הוספה1*

279

חי אלול הוא יום הולדת1 שני המאורות הגדולים2: מורנו הבעש"ט – מייסד תורת חסידות הכללית, ורבנו הזקן – מייסד תורת חסידות חב"ד.

ידוע3, אשר בכל שנה ושנה חוזרת ונעורה אותה ההמשכה שהיתה בפעם הראשונה. ובכל שנה נמשך אור4 חדש שלא הי' מעולם.

יום ההולדת שייך וקשור ליום ההסתלקות, וכמ"ש טוב שם5 משמן טוב ויום המות מיום הולדו.

בכ"ד טבת הבע"ל6, ימלאו מאה וחמשים שנה7 להסתלקות רבנו הזקן8. ולכן בשנה זו ביחוד יש לנצל הימים שביניהם – מיום חי אלול עד כ"ד טבת.

* * *

280

התקשרות לצדיק ולנשיא הוא ע"י לימוד9 תורתו וקיום הוראות שלו. ובהיות אשר מעיקרי תורתו10 של רבנו הזקן הם ספר התניא – פנימיות התורה, והשלחן ערוך שלו – בנגלה דתורה, לזאת מהנכון במאד אשר יסדרו חלוקת התניא (כולל גם שער היחוד והאמונה, אגרת התשובה, אגרת הקודש וקונטרס אחרון11) וחלוקת השו"ע (מאו"ח הל' השכמת הבוקר ועד לסימן האחרון שבחו"מ וגם הקונטרס אחרון בכלל) בין כל אלו השייכים לרבנו הזקן.

– הם הן כל ישראל, וכידוע דבר12 רבנו הזקן אשר חסידות היא לא עבור כתה מיוחדת בישראל – כ"א נחלת כל ישראל –

וכל אחד יקבל על עצמו ללמוד בכל יום ויום שבין יום ההולדת ויום ההסתלקות, שיעור בתניא ושיעור בשו"ע אדה"ז – באופן שיסיים חלקו ליום כד טבת הבע"ל.

– מובן אשר לימודים אלה הם נוסף על לימוד שיעור התניא שבכל יום מימות השנה כפי שנחלק13 ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר, ונוסף על לימוד שאר שיעורים הקבועים ורגילים.

וע"פ ביאור רבנו הזקן14 במעלת חקיקת התורה במוח הזכרון – יהי' הלימוד באופן אשר יהיו חקוקים בזכרונו עכ"פ הענינים שבחלקו, הן בתניא והן בשו"ע.

* * *

ע"פ הוראת רבותינו אשר תלמידי התמימים צריכים להיות בדרגא של "ונפלינו" – יסדרו תלמידי ישיבות תו"ת את חלוקת התניא והשו"ע ביניהם בפני עצמם.

וגם אלו שתורתם אומנתם, יכולים להשתתף עם תלמידי הישיבה בחלוקה זו.

* * *

281

כותב רבנו הזקן15: "כל עיקר עבודת ה' בעתים הללו בעקבות משיחא היא עבודת הצדקה כו' ולא אמרו רז"ל ת"ת שקול כנגד גמ"ח אלא בימיהם16 כו' משא"כ בעקבות כו'". עיי"ש באריכות.

מזה מובן, אשר כמו שצ"ל ביחוד לימוד תורתו במשך ימים אלו, כך צריכה להיות נתינת צדקה במיוחד במשך תקופה הנ"ל, ומה טוב – לטובת ענינים השייכים לרבנו הזקן. היינו – הדפסת תורתו (ספריו ומאמריו), וכן של רבותינו הבאים אחריו ומבארים דבריו, והחזקת המוסדות בם לומדים תורתו ומתנהגים ברוחו.

ולזאת, ביחד עם לימוד התניא והשו"ע, יתרום כל אחד בכל יום מימים אלו

– ומזמני היום17 המסוגלים לזה הם: בבוקר קודם תפלת שחרית וכן קודם תפלת מנחה –

לקופת "קרן שניאור"18, אשר כסף קופה זו הוא עבור הדפסת הספרים ולהחזקת מוסדות הנ"ל.

והי' ביום הששי – יתרמו משנה על אשר יתנו יום יום, ועד"ז בערב יום טוב וערב יום הקדוש.

* * *

על פי המבואר בכ"מ, באגה"ת ובאגה"ק, אשר עכשו נהגו להרבות19 מאד מאד20 בצדקה, ועד לאופן של בזבוז, הרי מובן במכש"כ

282

בנוגע לנתינת צדקה הנ"ל, אשר צריכה להיות באופן של בזבוז, ועאכו"כ שלא לדקדק21 כו'.

מטעם זה, הנה אף שמפסק רבנו הזקן בהל' ת"ת22 מובן שגם ממעות מעשר יכולים לקחת עבור הדפסת ספרים והחזקת מוסדות כהנ"ל, מ"מ, מאחר שהנתינה צריכה להיות מבלי לדקדק וכו', מהנכון אשר כל תרומות הנ"ל תהיינה שלא ממעות המעשר.

* * *

מובן, שהמדובר אודות נתינת הצדקה – הוא שייך גם לנשים, ואדרבה, מצד כמה טעמים, להן דבר הצדקה שייך יותר.

ואף שהדין הוא23 שגבאי צדקה אין מקבלין מהנשים אלא דבר מועט, הרי שיעור זה תלוי בעושר הבעל ובהקפדת הבעל וכו' ובמדינה זו24 בפרט – הרי הבעלים נותנים לרשותן גם סכומים גדולים ואין מקפידים על זה.

* * *

ע"ד המבואר לעיל בענין שיעורי הלימוד – הצדקה האמורה היא בהוספה על הנתינות לצדקה הקבועות או הרגילות.

* * *

עפ"י המבואר בכ"מ25 שגם ת"ח צריכים לעסוק בגמ"ח וגם בעלי מצות צריכים ללמוד תורה, וההפרש שביניהם הוא מהו עיקר עסקם.

–כל מה שדובר לעיל שייך לכל סוגי בנ"י.

אלא שאלו שעיקר ענינם תורה, הבזבוז בצדקה צריך להיות לפי ערכם, ע"ד הידוע בפירוש בכל מאדך מאד שלך.

– אלא שאלו, שאין ביכולתם לתת סכומים גדולים, יהדרו ביותר לתת תרומתם בפרוטות (במטבעות קטנות) ולתתן בפעמים רבות. וכדיוק לשון רז"ל "והכל לפי רוב המעשה"26, שנוגע לא רק גודל המעשה אלא גם רוב המעשה –

283

ועיקר הבזבוז ובחי' מאד (בלי גבול) שלהם צריך להיות בלימוד התניא – אשר, ע"ד תושב"כ27, כולל הוא גם ספרי ומאמרי חסידות אשר לאחריו וגם אלה אשר לפניו, ובלימוד השו"ע – הכולל גם כו"כ ענינים שבנגלה מאלו שקודם כתיבת השו"ע ומאלו שאח"כ.

ואלו אשר עיקר ענינם הוא קיום המצות ובפרט מצות צדקה שנקראת28 בשם מצוה סתם, הלימוד הנ"ל שלהם יהי' באופן של מאד שהוא לפי ערכם, מאד שלך, וצריך להיות עיקר הבזבוז שלהם בנתינת הצדקה.

* * *

מובן אשר שיעורי הלימוד וכן התרומות צ"ל – בלי נדר29.

ע"פ מרז"ל, זכין לאדם שלא בפניו, תרמו לקופה הנ"ל היום, על כל אלו30 שירצו להשתתף בקופה זו. ולזאת, הרוצים בזה – יתרמו גם עבור היום חי אלול (וכן אלו שתגיע להם הידיעה באיחור זמן – עבור כל הימים הקודמים).

* * *

וע"י קיום כל הנ"ל, יהי' חיזוק ההתקשרות לנשיאנו רבנו הזקן ולנשיאים הבאים אחריו, ועל ידי זה31 – הוספה בהשפעת כל טוב, בטוב הנראה והנגלה, בגשמיות וברוחניות, בבני חיי ומזוני רויחי.

______  ______

1) * תוכן ובקיצור לשון ובהעתקה ללה"ק מכמה שיחות בהתוועדות ח"י אלול ה'תשכ"ב. – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונדפס בקונטרס בפ"ע למחרת התוועדות ח"י אלול, ולאח"ז ב"המאור" תשרי-חשון תשכ"ג (גליון קכז); בסו"ס המאמרים תש"ב ע' 143 ואילך; בהוספות ללקו"ש ח"ט ע' 343 ואילך. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

1) יום הולדת: אז מזלו שולט ועוזר לו (ראה ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח). שמחה ועילוי ביום הולדת צדיק, ראה: תנחומא ס"פ פקודי (של יצחק). מגילה יג, ב (משה). שמו"ר פט"ו, ט (של בן מלך). ר"ה יא, א (חדש שנולדו בו האבות).

ויש להטעים גם בנוגע לכאו"א מבנ"י, כי כיון שביום הבר מצוה צ"ל שמחה כביום החופה (זהר חדש בראשית טו, ד) וע"פ כתהאריז"ל בכל שנה חוזרת וניערת אותה ההמשכה – צ"ל בהתעוררות וכו' בכל שנה ביום ההולדת. וידועה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר ביום ההולדת על האדם להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם ("היום יום" יא ניסן).

2) הולדת .. הגדולים: ראה קונטרס חי אלול ה'תש"ג (ע' וא"ו, יג. ולאח"ז בסה"ש תש"ג ע' 141. 146). רשימה שבסו"ס המאמרים ה'תש"ח (ע' רצב). ולאח"ז בסה"ש תש"ח ע' 258.

3) ידוע כו' חוזרת: ראה לב דוד (להחיד"א) פכ"ט (ע"פ מש"כ הרמ"ז בס' תיקון שובבים). משנה ספ"ג דגיטין.

4) נמשך אור: ראה אגה"ק סי"ד.

5) טוב שם: עיין רשימות הצ"צ עה"פ. ראה שיחת ש"פ חו"ב, י"ב תמוז ה'תשכ"ב ס"ו ואילך (לעיל ע' 109 ואילך). הקישור הנ"ל בנוגע לצדיקים בפרט, להעיר ממרז"ל הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום (ר"ה יא, א).

6) שנת ה'תשכ"ג.

7) מאה וחמשים שנה: להעיר גם ממחז"ל: חמשים שנה נקרא עולם (תדבא"ר פ"ו). וראה בחיי וציוני למשפטים (כא, ו). וראה שיחת חי אלול ה'תש"א (סה"ש תש"א ס"ע 152 ואילך).

8) להסתלקות רבנו הזקן: (להעיר אשר היתה אז הקביעות – כמו בשנה זו) – אחר שהתפלל תפלת ערבית והבדלה בחונן הדעת בדעה צלולה ומיושבת ובדבקות נפלאה (כחצות שעה יא') במוצש"ק (דשמות) כ"ד טבת תקע"ג (הקדמת השו"ע דאדה"ז).

9) ע"י לימוד: ראה "היום יום" (כד סיון תש"ג).

10) מעיקרי תורתו: ראה שיחת י"ט כסלו תרצ"א בענין העשר זכיות (לקו"ד ע' תשיח).

11) אגרת הקדש וקונטרס אחרון: אף שנתוספו לס' התניא רק לאחר הסתלקות רבנו הזקן, אבל הרי בניו ובראשם אדמו"ר האמצעי – ממלא מקומו – חברום לס' לקוטי אמרים.

12) וכידוע דבר: ראה ג"כ מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הנדפס בקונטרס י"ט כסלו ה'תש"י (ולאח"ז באג"ק שלו ח"י ע' דש).

13) כפי שנחלק: ב"מורה שיעור" – נדפס בסו"ס התניא הוצאת "קה"ת".

14) ביאור רבנו הזקן: לקו"ת ס"פ קדושים.

15) כותב רבנו הזקן: אגה"ק ס"ט.

16) ולא אמרו .. אלא בימיהם: אין להקשות והלא פס"ד ערוך הוא בכל הפוסקים, ואדה"ז עצמו הביאו בהל' ת"ת שלו (פ"ד ס"ב, ז) דת"ת שקול כו' – כי הרי מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים קודמת לת"ת (שם פ"ד ס"ג) ולכן כשאין דרך כו' כ"א ע"י מעשה הצדקה כו' (ראה אגה"ק שם) – זהו העיקר. – ולהעיר ג"כ מאגה"ק נפש השפלה שכתבה אדה"ז לפני הסתלקותו (נדפסה בלקו"ד ח"ד תקצז, א. ולאח"ז באג"ק אדה"ז ס"ע שצז ואילך).

17) ומזמני היום: ראה שו"ע האריז"ל הל' צדקה. שו"ע אדה"ז סו"ס צב. שו"ע הל' צדקה סרמ"ט ס"ד. וראה ג"כ תו"א ס"פ ויצא. לקו"ת תבוא (מג, ב). הקדמת רבנו בסידורו. אגה"ק ס"ח. וע"פ כ"ק מו"ח אדמו"ר "קודם כל מצוה" (היום יום – ו תמוז). אלא שבכ"מ מהמסומנים לבסוף הוא לצורך התפלה (והמצוה) – ולא שאז דוקא זמן הצדקה, משא"כ בשו"ע האריז"ל וכו'. ע"ש. ואכ"מ.

18) קרן שניאור: ידועים דברי הבעש"ט אשר: שמו (של אדה"ז) שניאור – שני אור – שני אורות הוא יאיר בתורת הנגלה ובתורת הנסתר (מגלת י"ט כסלו).

וראה מהרש"ל ביש"ש גטין פ"ד הובא בשה"ג לחיד"א מע' גדולים ש' בסופה.

19) להרבות .. בזבוז: אגה"ת ספ"ג. אגה"ק ס"י. ועוד.

20) מאד מאד: להעיר מלקו"ת שלח (לז, א, לח, ג).

21) שלא לדקדק: אגה"ק סט"ז.

22) בהל' ת"ת: פ"א ה"ז. וראה שו"ע הל' צדקה ר"ס רמ"ט ובאחרונים שם.

23) שהדין הוא: שו"ע הל' צדקה סרמ"ח ס"ד.

24) ובמדינה זו: ובכלל בימינו אלה דרגילות לישא וליתן כו', מקבלין מהן אפילו דבר מרובה (יש"ש בב"ק – הובא באחרונים לשו"ע שם).

25) המבואר בכ"מ: ראה ג"כ אגה"ק סוס"ה.

26) רוב המעשה: ראה אגה"ק סי' כא, ל. מאמר הצ"צ ד"ה להבין כו' פרוטה ופרוטה מצטרפת (ברוקלין, תשי"ז, ולאח"ז באוה"ת על מארז"ל ע' מ). עיי"ש. וש"נ.

27) ע"ד תושב"כ: ראה מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הנדפס בס' קיצורים והערות ללקו"א (ע' קיח ואילך. ולאח"ז באג"ק שלו ח"ד ע' רסא ואילך).

28) צדקה שנקראת: בכל תלמוד ירושלמי – ראה תניא פל"ז.

29) בלי נדר: נתבאר ענינו ע"י רבנו הזקן בלקו"ת סד"ה וידבר גו' ראשי המטות.

30) על כל אלו: ראה שקלים ספ"ג.

31) ועל ידי זה: ראה אגה"ק לאדה"ז סי' זך וביאורו.