306

– לקבוצת נשים המסייעות לישיבת "תומכי תמימים" ול"בית-רבקה" –

בלתי מוגה

א. עומדים אנו עתה ימים אחדים לפני התחלת השנה החדשה, אשר בודאי יתן הקב"ה לכאו"א מישראל שנה טובה ומתוקה. וכן עומדים אנו ימים אחדים לאחר ח"י אלול, יום-הולדתם של הבעש"ט ורבנו הזקן.

וככל מאורע בחייו של אדם מישראל – בודאי אין זה במקרה ח"ו, אלא בהשגחה פרטית, כדלקמן.

ב. בנוגע לבעש"ט, ובתוקף יותר בנוגע לרבנו הזקן – סיפר רבנו נשיאנו, שתבעו מחסידיהם התמסרות לענין חינוך ילדי ישראל, הן ילדים והן ילדות; ועד"ז בנוגע לחינוכם של אלו מישראל שמצד מנין שנותיהם אי אפשר לקרותם בשם "ילדים", אבל לפי ידיעותיהם והנהגתם בעניני יהדות, גם הם "ילדים", ויש צורך לחנכם כדי שיתנהגו כפי שיהודי צריך להתנהג.

וכמו בכל עניניהם לא הסתפקו רבותינו נשיאינו בציווי ובהוראה איך צריכים להתנהג, אלא הראו בעצמם דוגמא חי', הראו את הדרך וגם הלכו בה, מבלי לחסוך זמן וטרחא, ובלבד לפעול בנוגע לחינוך הילדים, הן ילדים בשנים והן ילדים בדעת ובהנהגה1.

והרי הוראה מרבותינו נשיאינו היא עצמה נתינת כח, דהיינו שרבותינו נשיאינו בירכו את כל אלו שישמעו לקולם, שיזכו לברכה והצלחה בחינוך ילדי ישראל וקירובם להקב"ה, לתורתו ולמצוותיו; ועי"ז יזכו גם המחנכים עצמם – ובמדה רבה עוד יותר אלו העוסקים ופועלים למען ענין החינוך – לברכתו של הקב"ה בכל המצטרך להם.

וכיון שיום הולדתם של הבעש"ט ורבנו הזקן חל ימים אחדים קודם ראש השנה, כאשר כאו"א מישראל עורך חשבון על השנה שחלפה ומכין תכנית כיצד להתנהג בשנה הבאה – יש בכך תזכורת, עידוד ונתינת כח, לחזק את הכחות שניתנו לכאו"א כדי למלא את הוראותיהם של הבעש"ט ורבנו הזקן, ורבותינו נשיאינו שלאח"ז, במשך השנה הבאה, מתוך חיות ומתוך חמימות.

ג. מכל האמור מובן, שאלו הפועלים בתמיכה, חיזוק והרחבת

1) ראה גם תו"מ חל"ג ע' 185. וש"נ.