308

(הנחה בלתי מוגה)

גדולה

הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, דכתיב1 ויאמר אדנ"י אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור וגו'2, והיינו, שאע"פ שהי' אצלו הענין דהקבלת פני שכינה, כמ"ש וירא אליו הוי', מ"מ, הניחו (להקב"ה) והלך לקבל האורחים3, כיון שהכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני שכינה. ולהבין גודל מעלת הענין דהכנסת אורחים, יש לבאר תחילה גודל מעלת הענין דהקבלת פני שכינה, שזהו"ע דוירא אליו הוי', שעפ"ז יובן גודל הענין דהכנסת אורחים שגדולה יותר מהקבלת פני שכינה.

ב) והענין

בזה, כפי שמבאר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק (בעל יום ההולדת4) במאמר ד"ה וירא אליו הוי' שנדפס באור התורה5, בפירוש דברי הגמרא6 הקב"ה ביקר חולים דכתיב וירא אליו הוי' באלוני ממרא גו' (יום שלישי למילתו הי' ובא הקב"ה ושאל בשלומו7), שענין8 החולים בעולמות עליונים הוא כמ"ש9 סמכוני באשישות גו' כי חולת אהבה אני, שבחינת חולת אהבה היינו שהאהבה להקב"ה חודרת אותו (נעמט אים דורך) כ"כ עד שנעשה חולה. וענין זה שייך בדרגות הכי עליונות, כידוע10 מ"ש בכתבי האריז"ל11 שחולה בגימטריא מ"ט, שמורה על דרגא שישנם כל מ"ט שערי בינה בשלימות, ואף שלכאורה הרי זו דרגא היותר נעלית שיכולים להגיע אלי', כמארז"ל12 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת (מ"ט), שנאמר13 ותחסרהו מעט מאלקים, מ"מ, הרי זה עדיין בבחי' חולה (בגימטריא מ"ט), כיון שחסר שער החמשים. ואדרבה, כיון שנמצא בדרגא כזו שיש לו ענין הבינה בשלימות,

1) וירא יח, ג.

2) שבת קכז, סע"א. וראה שבועות לה, ב. רמב"ם הל' אבל פי"ד ה"ב. וראה בארוכה לקו"ש ח"ג ע' 765 ואילך; חכ"ה ע' 70 ואילך (מהשיחות שבהתוועדות זו).

3) פרש"י שבת שם.

4) ראה בהשיחה שלפני המאמר, שהצמח צדק הי' נוהג לומר חסידות ביום הולדתו, ערב ר"ה (סה"ש תש"ד ע' 162).

5) וירא פח, ב ואילך.

6) סוטה יד, א.

7) פרש"י ר"פ וירא – מב"מ פו, ב.

8) ראה גם תו"א יתרו ד"ה משה ידבר (סח, א).

9) שה"ש ב, ה.

10) ראה גם לקו"ת ברכה צז, ב.

11) טעמי המצוות פ' וירא.

12) ר"ה כא, ב.

13) תהלים ח, ו.