בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשכ"ג.

334

בלתי מוגה

[לאחרי התרת נדרים, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לעדה שלימה דהמתירין:]

"יישר כח". כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

*

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

יתן השי"ת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה, לכל אחד ואחת מבנ"י, בתוך כלל ישראל.

וכיון שקביעות שנה זו היא באופן ד"יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת"1, שענינו של שבת הוא תענוג, כמ"ש2 "וקראת לשבת עונג", ועונג כולל גם שמחה3 – יתן השי"ת שתהי' שנה מלאה שמחה ועונג, בבני חיי ומזוני רויחי,

ועד להתענוג היותר עליון באלקות – בחי' פנימיות עתיק – שיומשך ויתגלה עד למטה מטה,

שזהו הגילוי של משיח4,

שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, גאולת כל אחד ואחת מישראל בתוך כלל ישראל, בקרוב ממש,

אמן כן יהי' רצון.

כתיבה וחתימה טובה.

______  ______

1) ר"ה רפ"ד.

2) ישעי' נח, יג.

3) ראה גם לקו"ש ח"ד ע' 1091 בהערה 31.

4) ראה פע"ח שער הק"ש רפט"ו. לקו"ת שה"ש בסופו. ובכ"מ.