18

כיון שאתרוג "יש בו טעם ויש בו ריח"1, כל המעלות, וזוהי מצוה כללית של חג כללי, בחודש כללי2,

יהי רצון שיומשכו לכל ישראל, ולאנ"ש בתוכם, ולכפר-חב"ד ביחוד –

בתוככי כלל ישראל לכאו"א ביחוד – ענינים של "טעם" וענינים של "ריח", על כל השנה כולה.

יישר-כח עבור הבאת האתרוגים.

______  ______

1) ויק"ר פ"ל, יב.

2) ראה מאמרי אדה"ז תקס"ו ע' שעט. אוה"ת סוכות ע' א'תשנו. ברכה ע' א'תתסו. סה"מ תרנ"ד ע' לו. תרע"ח ע' רעח. תש"ב ע' 49. ועוד.