בס"ד1*. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנשי כפר-חב"ד, אור ליום ד', ה' תשרי, ה'תשכ"ג. – בעת מסירת האתרוגים מכפר חב"ד, בחדרו הק' –

18

כיון שאתרוג "יש בו טעם ויש בו ריח"1, כל המעלות, וזוהי מצוה כללית של חג כללי, בחודש כללי2,

יהי רצון שיומשכו לכל ישראל, ולאנ"ש בתוכם, ולכפר-חב"ד ביחוד –

בתוככי כלל ישראל לכאו"א ביחוד – ענינים של "טעם" וענינים של "ריח", על כל השנה כולה.

יישר-כח עבור הבאת האתרוגים.

______  ______

1) *) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית). במהדורא זו ניתוספו ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

1) ויק"ר פ"ל, יב.

2) ראה מאמרי אדה"ז תקס"ו ע' שעט. אוה"ת סוכות ע' א'תשנו. ברכה ע' א'תתסו. סה"מ תרנ"ד ע' לו. תרע"ח ע' רעח. תש"ב ע' 49. ועוד.