196

– לעסקני ישיבת תומכי תמימים ליובאַוויטש, בחדרו הק'1*

א. כל ענין הוא בהשגחה פרטית. בשנה זו ימלאו מאה וחמשים שנה2 להסתלקות רבנו הזקן3, שהי' מייסד שיטת חב"ד ליובאוויטש. גם ה"דינער" של ישיבות תומכי תמימים נקבע בשנה זו ליום הסתלקותו – כ"ד טבת4. ובודאי שזהו ענין שאפשר ללמוד ממנו הוראה.

ב. מכ"ק מו"ח אדמו"ר – שנטע מחדש את ישיבות ליובאוויטש באמריקא – שמענו סיפורים רבים אודות רבנו הזקן.

מבין סיפורים רבים אלה אבחר סיפור אחד, שלדעתי מתאים להזדמנות זו – סיפור שמאפיין ונותן מבט על שיטתה של ליובאוויטש וחב"ד.

מאורע זה5 אירע בזמנים שאדמו"ר האמצעי – שלאחר זמן נעשה ממלא מקומו של אביו, רבנו הזקן – התגורר יחד עם אביו. לאדמו"ר האמצעי כבר היו אז ילדים, וביניהם הי' גם תינוק קטן ביותר. רבנו הזקן התגורר בקומה העליונה, ואדמו"ר האמצעי – בקומה התחתונה. פעם אחת, כשאדמו"ר האמצעי ישב ועסק בלימודו, נפל תינוק מעריסתו בשנתו (כפי שקורה לפעמים לתינוק), והתחיל לבכות. אדמו"ר האמצעי הי' שקוע כל-כך בלימודו, עד שלא שמע זאת כלל, והמשיך בלימודו. אדמו"ר הזקן, אף שהי' בקומה העליונה, ואף הוא הי' שקוע בלימודו

1) *) בקשר עם ה"דינער" השנתי של ישיבות "תומכי תמימים" ליובאַוויטש, מתקבלים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א עסקני הישיבות, ובהזדמנות זו נותן להם כ"ק אדמו"ר שליט"א את ברכתו, ואומר שיחה מענינא דיומא.

שיחה זו הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפסה בלקו"ש ח"ג ע' 801 ואילך. במהדורא זו ניתוספו איזה ציוני מ"מ, וכמה פרטים מהנחה בלתי מוגה.

2) להעיר גם ממחז"ל (תדבא"ר פ"ו): "חמשים שנה נקרא עולם". וראה בחיי וציוני למשפטים כא, ו.

3) אחר שהתפלל תפלת ערבית והבדלה בחונן הדעת בדעה צלולה ומיושבת ובדבקות נפלאה (כחצות שעה יא') במוצש"ק (דשמות) כ"ד טבת תקע"ג (הקדמת השו"ע דאדה"ז). – להעיר אשר היתה אז הקביעות כמו בשנה זו.

4) ראה גם מכתב יו"ד כסלו; יום ד' פ' ומשה הי' רועה שנה זו (אג"ק חכ"ב ע' שסו ואילך; ע' שצד ואילך).

5) ראה מכתב יו"ד כסלו הנ"ל. מכתב י"ד כסלו; י"א שבט שנה זו (שם ע' שסח ואילך; ע' תו). תו"מ חל"ב ע' 379 הערה 70. וש"נ. וראה גם "כפר חב"ד" י"א ניסן תשס"ב (גליון 991) ע' 126 ואילך.