199

אלא שבזה יטול חלקו בחיים הכלליים של העולם כולו, כך שהעולם יתקרב יותר לצדק ויושר, טוב וקדושה, ואילו הכחות שמושכים את העולם להיפך השלום, היפך הבנין והיפך הטוב – יוחלשו.

בפעילות זו נכלל לכל-לראש – כאמור – חיזוק החינוך היהודי האמיתי של ילדי ישראל בכל מקום שהם, שעי"ז מפיצים את אור התורה והמצוות – "נר מצוה ותורה אור"9.

ואז מובטחים אנו מהקב"ה, שדבר זה יביא אושר לכל העוסקים בכך, ויחזק את כחות הטוב בעולם, עד שסוף-כל-סוף ינצחו, ונזכה – בתוך כלל ישראל – שיבוא משיח צדקנו ויוציא את בנ"י ואת העולם כולו מהגלות, ויביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

ו. יתן השי"ת שיעשו את כל האמור מתוך בריאות נכונה, בשמחה ובטוב לבב,

שעי"ז יתוסף גם בפעילות עצמה – שיעשו זאת בתנופה הרבה יותר גדולה, שכן, לפי המצב כפי שנראה היום, ככל שיגדילו את הישיבות, ימצאו ילדים שימלאו את כל החדרים ואת כל הכתות.

וכל זה יוסיף גם בהצלחה, ובברכת ה'.

______  ______

9) משלי ו, כג.