311

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן הניגון "פדה בשלום נפשי"].

א. ימי חנוכה הם בסמיכות לי"ט כסלו1.

ובפרט בקביעות שנה זו, שי"ט כסלו חל ביום ראשון בשבוע, ויום ראשון דחנוכה הוא ביום השבת, וידוע שכל עניני ששת ימי החול, החל מיום ראשון, עולים ונכללים ביום השבת, שזהו מ"ש2 "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם" – "ויכולו" מלשון כליון ומלשון תענוג3.

ועוד זאת, שיום ראשון שייך ליום השבת יותר משאר הימים:

אמרו רז"ל4 ש"כל תולדות שמים וארץ נבראו (כבר) ביום ראשון .. הוא שכתוב5 את השמים, לרבות תולדותיהם, ואת הארץ, לרבות תולדותי'", והיינו, שענין הבריאה – התהוות יש מאין6 – נעשה ביום הראשון, ובימים שלאח"ז הי' רק הגילוי מן ההעלם, שנמשך ביצירה ועשי'.

וזוהי השייכות היתירה שבין יום ראשון ליום השבת – כידוע שכל הענינים דתיקון, ובפרט עניני קדושה הם באופן שנעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן7 – שכל עניני הבריאה שנתהוו ביום ראשון, עולים ונכללים ביום השבת.

ב. ובפרטיות יותר – יש מעלה מיוחדת בכל א' מהם:

המעלה דיום ראשון – שבו היתה התהוות הבריאה מאין ליש, שהיא בכח העצמות, כמ"ש רבינו הזקן באגה"ק8 ש"מהותו ועצמותו של המאציל ב"ה שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאיזה עילה שקדמה לו ח"ו .. הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט ממש

1) ראה גם מכתב ט"ו כסלו; כ"ב כסלו שנה זו (אג"ק חכ"ב ע' שעא ואילך). שיחת ש"פ וישב תשכ"א סי"א ואילך (תו"מ חכ"ט ע' 278 ואילך). וש"נ.

2) בראשית ב, א.

3) ראה אוה"ת עה"פ (כרך א – מב, ב ואילך. כרך ג – תקח, א ואילך).

4) פרש"י בראשית א, יד.

5) בראשית א, א.

6) ראה רמב"ן עה"פ.

7) ספר יצירה פ"א מ"ז.

8) ס"כ (קל, סע"א ואילך).