330

בלתי מוגה

א. דובר כבר פעם1 אודות ענינו של "זאת חנוכה", ע"פ המבואר במאמר ד"ה ברוך שעשה נסים2, שאמר רבנו הזקן ביום י"ט כסלו בפעם הראשונה – בשנת תק"ס, שהוא י"ט כסלו הראשון שהי' שייך לומר בו מאמר חסידות (שהרי בי"ט כסלו תקנ"ט לא הי' שייך לומר מאמר חסידות, כידוע3 שרבנו הזקן הי' אז בבית המנגד).

ולהעיר, שאף שהמאמר ד"ה ברוך שעשה נסים הוא בהמשך למאמר ד"ה בכ"ה בכסלו שאמר רבנו הזקן בחנוכה תקנ"ט4 – הרי זה מאמר בפני-עצמו, ואפשר ללמדו ולהבינו גם ללא המאמר ד"ה בכ"ה בכסלו (ואז תחסר רק שלימות ההבנה, אבל עדיין יכולים ללמדו ולהבינו), כך, שזהו מאמר ששייך גם לי"ט כסלו. ובפרט בנוגע לענין ד"הימים האלה נזכרים ונעשים"5, שכל הענינים שנפעלו ביום מסויים חוזרים ונשנים באותו היום בכל שנה6 – הרי זה בודאי שייך לי"ט כסלו, שאז "חוזר וניעור" ההמשכה שע"י מאמר זה.

במאמר זה נתבארו אמנם עניני חנוכה, אבל, נתבאר לעיל7 בארוכה שיש שייכות בין י"ט כסלו לחנוכה.

ושייכות זו מתבטאת גם בנוגע לזמן הגילוי דהיו"ט:

ידוע מ"ש רבנו הזקן בתו"א8 ובלקו"ת9 בענין החילוק בין חנוכה ופורים לשאר הימים-טובים, שבשאר הימים-טובים נקבע היו"ט באותו יום שנעשה הנס, וכמו בחג הפסח, ששני הענינים היו בליל ט"ו (ישנו אמנם חילוק בין קודם חצות ולאחר חצות, אבל שניהם בזמן אחד), ומזה מובן גם בנוגע לחג הסוכות שנלמד בגזירה שוה מחג הפסח10; משא"כ

1) ראה שיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה תשט"ז בתחלתה (תו"מ חט"ו ע' 311 ואילך). וראה גם שיחת ש"פ מקץ שבהערה 32.

2) נדפס בקונטרס בפ"ע, ברוקלין תשי"א, ולאח"ז באוה"ת חנוכה (כרך ה) תתקנז, ב ואילך.

3) לקו"ד ח"א כט, א. לז, ב. ועוד.

4) שם כא, א. סה"ש תרפ"ח ע' 9.

5) אסתר ט, כח.

6) ראה רמ"ז בס' תיקון שובבים. הובא ונת' בס' לב דוד (להחיד"א) פכ"ט.

7) שיחת ש"פ וישב בתחלתה (לעיל ע' 311 ואילך). וש"נ.

8) ס"פ וישב.

9) צו טז, א.

10) סוכה כז, א. וש"נ. שו"ע אדה"ז סתרל"ט סי"ז.