44

"וידבר1 גו', דבר גו', יברכך גו', יאר גו', ישא גו' ושמו גו', ואני אברכם"2.

יתן השי"ת לכל אחד מכם, ולכולכם יחד, האור העולה על כולנה3 – חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה.

יהי רצון שתצליחו ב"לקח4 טוב נתתי לכם"5, שקיבל "טוב מטוב" ונתנו "לטובים, אלו ישראל"6, עד שנמשך כאן, למטה מעשרה טפחים, בלימוד הנגלה ולימוד החסידות, ועד לאופן ד"יעלה הפורץ לפניכם"7 – להצליח בלימוד התורה בלי הגבלות,

וענין זה יומשך לאח"ז ב"מביא לידי מעשה"8 – קיום המצוות בהידור,

והנקודה התיכונה – עבודת התפלה, שתהי' בהצלחה בשניהם יחד, בנגלה וחסידות יחד.

וענין זה ימשיך לכם שנת בריאות בגשמיות ושנת בריאות ברוחניות, בריאות הנכונה, בגו"ר.

יהי רצון שנלך עמכם לקראת משיח, ושנוכל לומר "ראו גידולים שגידלנו", במהרה בימינו בקרוב ממש.

______  ______

1) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 385. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

2) נשא ו, כב-כז.

3) תניא שעהיוה"א רפי"ב. – נתבאר ג"כ בשיחת כ"ף מנ"א דאשתקד בתחלתה (תו"מ חל"ד ע' 211 ואילך). וש"נ.

4) משלי ד, ב.

5) עיין זח"ג עג, א.

6) מנחות נג, ב. וראה ד"ה וכל אדם (להצ"צ) פ"ד (אוה"ת דרושי יוהכ"פ ע' א'תקנז).

7) ע"ד לשון הכתוב – מיכה ב, יג.

8) קידושין מ, ב. וש"נ.