44א

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א העיר בבת-שחוק על זה שהכינו עבורו "לחם משנה", באמרו, שלא ידוע לו מקור על כך שבמוצאי יוהכ"פ יש לבצוע על לחם משנה.

והוסיף (בבת שחוק), שאולי קשור הדבר עם סיבת השמחה והיו"ט דמוצאי יוהכ"פ1 – כיון שביוהכ"פ "נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם, ואמר לו למשה סלחתי כדברך, ומסר לו לוחות אחרונות"2, והרי לוחות אחרונות הם באופן ד"כפלים לתושי'"3.

ב. בהמשך לזה נסב הדיבור אודות הזמן דירידת משה מההר עם הלוחות, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א4:

יש אחרונים שאומרים5 שירידת משה מההר עם הלוחות היתה במוצאי יוהכ"פ*.

ובזה מתרצים הקושיא6 שבהבאת הלוחות מההר למחנה ישראל ביוהכ"פ (כי "דרפרם7 בדותא היא"8). ויש להוסיף9 שבזה מתורץ ג"כ בפשטות כמה מקושיות תוד"ה כדי – ב"ק פב, א.

1) ראה שו"ע אדה"ז או"ח סוסתרכ"ג. סתרכ"ד ס"ט.

2) פרש"י תשא לג, יא.

3) איוב יא, ו. וראה שמו"ר רפמ"ו.

4) בהבא לקמן נכללו גם כמה פרטים ממענה שהשיב כ"ק אדמו"ר שליט"א בכתי"ק למחרת יוהכ"פ על מה ששאלו בענין זה (המו"ל).

5) ראה שו"ת צפע"נ (דווינסק) ח"א סק"ב. וראה גם צפע"נ עה"ת עקב יו"ד, ה.

6) ראה גם תורת אהרן עה"ת (פיעטרקוב, תרפ"ח) ס"פ תשא.

7) דאמר "עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכפורים".

8) כריתות יד, א.

9) כ"ק אדמו"ר שליט"א כתב שענין זה "לא נזכר אמש".