55

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה.

א. ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר1, שכשם שישנם שבעת האושפיזין המנויים בזוהר2, כך ישנם האושפיזין החסידיים, ומנה את כל רבותינו נשיאינו, החל מהבעש"ט ועד כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע.

ועפ"ז מובן, שכשם שהאושפיזא דשמיני-עצרת הוא יוסף הצדיק, שהוא בחי' שמיני, ואודותיו נאמר3 "ולא עמד איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו", שזהו תוכן הענין דשמע"צ, "יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך"4 (כמשנת"ל5) – כן הוא גם בנוגע להאושפיזין החסידיים, שהאושפיזא דשמיני-עצרת הוא יוסף הצדיק, כ"ק מו"ח אדמו"ר6.

ב. כללות ענין האושפיזין החסידיים – אין זה ענין אחר ח"ו מהאושפיזין שבזוהר, שהרי גם ספר הזוהר הוא פנימיות התורה, ובפרט שענין האושפיזין דחג הסוכות שנזכר בזוהר, מבואר באריכות בכמה מקומות בחסידות (בסידור7 ועוד), אלא, האושפיזין שבזוהר והאושפיזין החסידיים ענינם אחד, והיינו, שענינם של האושפיזין שבזוהר נמשך ומתגלה גם באושפיזין החסידיים.

והענין בזה:

כל אחד מהאושפיזין – יש לו ענין מיוחד בעבודתו.

ואע"פ שכל צדיק מקיים בודאי את כל תרי"ג המצוות – שכן הוא גם בצדיקים שקודם מתן-תורה, כמארז"ל8 בנוגע לאברהם אבינו שקיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה – מ"מ, לכל צדיק וצדיק יש ענינים מיוחדים לו, וכמבואר באגה"ק9 בענין "אבוך במאי הוה זהיר טפי"10.

1) שיחת ליל א' דחה"ס תרצ"ז ס"ד (סה"ש תרצ"ז ע' 161). וראה גם ר"ד ליל א' דחה"ס תשכ"א (תו"מ חכ"ט ע' 38). וש"נ.

2) ח"ג קג, ב ואילך.

3) ויגש מה, א.

4) משלי ה, יז. וראה שמו"ר פט"ו, כג.

5) בסד"ה וכל אדם לא יהי' גו' דש"פ האזינו (לעיל ע' 29). וש"נ.

6) ראה גם שיחת יום ב' דחה"ס תשי"ב ס"ז (תו"מ ח"ד ע' 34). וש"נ.

7) עם דא"ח – שער הסוכות (רנז, ב ואילך). וראה ספר הערכים חב"ד (כרך ד) ערך אושפיזין דסוכות (ע' שכו ואילך). וש"נ.

8) יומא כח, ב. וש"נ.

9) סוס"ז.

10) שבת קיח, סע"ב.