13

יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן – שנת הק"ן

(הנחה בלתי מוגה)

אין

מוסרין רזי תורה אלא למי שלבו דואג בקרבו1. והענין בזה, דהנה, עבודת התפלה ענינה הוא בחי' חולת2 אהבה3, והיינו, שכאשר יתבונן במוחו בהשגת אלקות, וירצה לבוא להשגה האמיתית, אלא שכלי מוחו ולבו אינם יכולים להכיל זאת, אזי לא יוכל לסבול זאת, ויחלה בחולת אהבה עד שימאס בחייו ממש. ובדוגמת החכם שמתייגע על חכמה עמוקה שאינו יכול להשיגה, שככל שתגדל מעלתו בענין החכמה, וככל שיגדל רצונו להשיג החכמה העמוקה וירגיש שאינו יכול להשיג אמיתית החכמה, יהי' הדבר נוגע לו יותר, עד שימאס בחייו כו'. וכמו כן הוא בנוגע להשגה אלקית, שכל הקרוב קרוב יותר לענין ההשגה, יהי' אצלו הענין דחולת אהבה ביותר. וזהו כללות ענין התפלה, שהיא העבודה בבחי' רצוא כידוע.

ואח"כ

זאת תהי' נחמתו לנחמו על מר נפשו, כשיתבונן שע"י התורה והמצוות ה"ה ממשיך אוא"ס, שזהו כללות ענין התומ"צ להמשיך אוא"ס בכלים מכלים שונים4, החל מלימוד התורה שעי"ז ממשיכים אור החכמה, שזהו שכללות ההשתלשלות הוא בפרצופים דאצילות, וראשיתם הוא אור אבא, כמבואר במ"א5 על הפסוק6 כי אתה אבינו. ובזה תהי' שמחתו על שמרווה הצמאון דחולת אהבה ע"י המשכת אוא"ס בקיום התומ"צ. ועל זה נאמר7 כי אתך אני גו', והיינו8, שאין זה כמו ע"י העלי' שבעבודת התפלה שלא יוכל לדבקה בו באמת, כיון שע"י התומ"צ נמשך אוא"ס באופן של ירידה מלמעלה למטה, ועי"ז אתך אני, אצל כל אחד ואחד לפי ענינו.

וזהו

אין מוסרין רזי תורה אלא למי שלבו דואג בקרבו, שעי"ז שלבו דואג בקרבו בבחי' חולת אהבה, ומכין כלים רבים, אזי ימשיך

1) ראה חגיגה יג, א.

2) לשון הכתוב – שה"ש ב, ה.

3) ראה גם לקו"ת תזריע כג, א. אוה"ת ויקרא ח"ד ע' תתקצה. וראה דרך חיים שער התפלה פכ"ח ואילך.

4) ע"פ לשון הכתוב – אסתר א, ז.

5) ראה תו"א מג"א צג, א. מאמרי אדה"ז נביאים ע' קצא.

6) ישעי' סג, טז.

7) שם מג, ה. ירמי' א, ח. ועוד.

8) ראה גם דרך חיים שם פל"ד.