147

למחרת ההילולא של כ"ק אדמו"ר (מהריי"ץ) – יו"ד שבט, ה'תשכ"ג1*.

מסתמא שמעתם מה שדובר אתמול בהתוועדות2, אודות דברי הגמרא3 בנוגע ליעקב אבינו: "זרעו בחיים", ש"זרעו" – כל בנ"י, שהם צאצאיהם של בני יעקב – צריכים להיות "בחיים", יהודים חיים ("לעבעדיקע אידן"), ושפירוש תיבת "זרעו" הוא גם מלשון זריעה.

סדר הזריעה הוא, שזורעים גרעין קטן, אבל, הקב"ה נותן את ברכתו, ומגרעין זה צומחים ריבוי גרעיני תבואה4, וגם – אם זהו גרעין של אילן3 – אילן גדול עם ריבוי פירות טובים. כלומר: אף שהגרעין הנזרע הוא גרעין קטן, שתופס מקום מועט, וגם אינו חזק במיוחד, מ"מ, כאשר זורעים אותו באדמה טובה, משקים אותו ועושים את כל העבודות5 הדרושות, אזי מגרעין יחיד וקטן זה צומחת תבואה, או אילן גדול עם פירות רבים, שבהם יש גם גרעינים רבים.

וכן הוא בנוגע לבנ"י: גם אלו שהם קטנים – קטנים בשנים, ואפילו גדולים בשנים אבל קטנים בידיעתם בנוגע לתורה ויהדות,

ולאמיתו של דבר – (כשמתבוננים שהתורה "ארוכה מארץ מדה גו'"6, בלתי מוגבלת, מאחר שבאה מהקב"ה שהוא בלתי-מוגבל, ובמילא) – אפילו ידיעתם של הלומדים הגדולים ביותר היא קטנה ביותר –

הנה כאשר יתייגעו במה שהם יודעים, וישקו זאת ביראת-שמים ובחמימות חסידית – אזי מידיעה קטנה זו תצמח תבואה ואילן גדול עם פירות רבים וטובים.

* * *

השי"ת יעזור לכאו"א מכם, שתנצלו את הגרעין שיש בכם, החל

1) *) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפס בהוספות ללקו"ש חי"א ס"ע 233 ואילך. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

2) בתחלתה (לעיל ע' 102 ואילך).

3) תענית ה, ב. וראה אדר"נ ספל"ד.

4) ראה תו"א ר"פ בשלח. תו"ח שם. לקו"ת בחוקותי מט, ד.

5) ראה המשך מים רבים תרל"ו פצ"ח ואילך.

6) איוב יא, ט.