148

מהגרעין הראשון7, שהוא הנפש האלקית שהקב"ה נתן בכל אחד, ואז – מה שלימדו אתכם בישיבה – בתורה ומצוותי'8, ותנצלו זאת בתכלית השלימות, ואז תצמח מזה תבואה ואילן גדול עם פירות רבים, אשר פירותיו האמיתיים של יהודי הם – כדברי הגמרא9 – מצוות ותורה.

יתן השי"ת שהוריכם, ראשי הישיבות והנהלה שלכם, ירוו רוב נחת מכם, שתהיו תלמידים ראויים בכלל, וכפי שמצפים מתלמידי ישיבת תומכי-תמימים בפרט, כפי שאמרו מייסדי הישיבה – כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) וכ"ק מו"ח אדמו"ר נ"ע – שתלמידי תומכי-תמימים צריכים להיות "נרות להאיר"10, להאיר את עצמם ואת סביבתם.

סעו לשלום, ותלמדו בשקידה ובהתמדה נגלה וחסידות, ולימוד זה יביא גם לידי קיום המצוות בהידור11.

וכן תכניסו אור וחמימות בבתיכם, בישיבה ובסביבתכם.

סעו לשלום.

______  ______

7) ראה לקו"ת נשא כו, ג.

8) ראה תו"א שמות (נג, ד) ובאוה"ת שם.

9) סוטה מו, סע"א.

10) ראה לקו"ש (תפד, ב [לקו"ש ח"ב ע' 484. תו"מ ח"ד ע' 227 ואילך]). ועיין תקו"ז תכ"א (מט, ב ואילך).

11) ראה קונטרס העבודה פ"ב (ע' 15) בפי' דברי התניא רפ"ד.