164

(הנחה בלתי מוגה)

פקודא1

ליתן מחצית השקל בשקל הקדש2 וכו' מאן מחצית השקל כו' אבנא למשקל בה דא י'. עשרים גרה השקל2 דא יו"ד. העשיר לא ירבה3 כו' על י' כו' עשר ולא אחד עשר, והדל לא ימעיט3 כו' מעשר, כד"א4 עשר ולא תשע, ממחצית השקל דאיהו י' (רע"מ פ' תשא5). ומבאר אדמו"ר הזקן6 בפירוש העשיר לא ירבה, שעשיר קאי על הדעת, אין עשיר אלא בדעת7, ואעפ"כ, לא ירבה על י', עשר ולא אחד עשר, כי, כשהדעת נמנה אין הכתר נמנה, וכשהכתר נמנה אין הדעת נמנה8, ונמצא, שיש רק י' ולא י"א. והענין הוא, כמבואר בע"ח (שמ"א פ"ג9) שיש בכתר ב' בחינות. בחי' הא' שנמנית במנין העשר ספירות, ובחי' הב' שאינה נמנית במנין העשר ספירות. חיצוניות הכתר, בחי' אריך, להיותה שרש הנאצלים, נמנית במנין העשר ספירות (וזהו שהכתר נמנה). משא"כ פנימיות הכתר, עתיק, שנעתק ונבדל מהנאצלים (בחי' תחתונה שבמאציל), אינה נמנית במנין העשר ספירות (וזהו שאין הכתר נמנה). ועל זה אמרו כשהכתר נמנה אין הדעת נמנה, כי, זה שהכתר נמנה קאי על חיצוניות הכתר שנמנה במנין הספירות (כנ"ל), ומזה מוכח, שהמנין הוא מנין הספירות מצד חיצוניותן. ולכן אין הדעת נמנה עמהם, כי, דעת הוא בחי' פנימיות, שלכן על ידו דוקא נעשית הולדת המדות (ועש"ז נקרא מפתחא דכליל שית10),

1) מאמר זה מיוסד על מאמר כ"ק אדמו"ר הזקן עם הערות – בחצע"ג – וקיצורים מכ"ק אדמו"ר הצ"צ. נדפס בקונטרס בפ"ע (קה"ת, תשכ"ג), ואח"כ בביאורי הזהר לאדמו"ר הצ"צ ח"א ע' ערה ואילך – בתוס' הערות ומ"מ מכ"ק אדמו"ר שליט"א.

לכללות המאמר בביאורי הזהר – מציין כ"ק אדמו"ר שליט"א שם: ראה: ד"ה זה בס' מאמרי אדה"ז הנחות הר"פ ז"ל [ע' לב ואילך]. ביאוה"ז [לאדמו"ר האמצעי] פ' תשא [נב, ד ואילך]. פיה"מ להצ"צ [ביאוה"ז להצ"צ ח"ב ע' תתכט ואילך]. סהמ"צ להצ"צ מצות מחה"ש פ"ב ואילך [דרמ"צ סו, א ואילך].

2) תשא ל, יג.

3) שם, טו.

4) ספר יצירה פ"א מ"ז.

5) זח"ב קפז, ב.

6) ביאוה"ז שם. וראה גם מאמרי אדה"ז שם ע' לג.

7) ראה כתובות סח, א. נדרים מא, א.

8) ע"ח שבהערה הבאה.

9) כ"ה בע"ח דפוס שקלאוו תק"ס. ולפנינו הוא שער מב (שער דרושי אבי"ע) פ"א.

10) ראה זח"ב קעז, ב. נתבאר בלקו"ת ואתחנן ו, ד. סהמ"צ להצ"צ מו, א. ובכ"מ.