234

ובכללות – הענין ד"קול192 דודי דופק... פתחי לי גו' שראשי נמלא טל קווצותי... רסיסי... לילה"... הקב"ה... לא יכול... לסבול יותר את ליל הגלות... ודופק בדלתו של כל אחד מישראל... ומתחנן... לכל-הפחות "פתחי לי";

לא צריך להפיל קירות ולשבור דלתות, אלא כדאיתא במדרש193 שדי בכך ש"פתחו לי כחודה של מחט"...

ואז אומר הקב"ה194 "כי קרובה ישועתי לבוא"... שהקב"ה "שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה"... יוכל להכנס להמקדש שיבנה יהודי... עי"ז שיפתח עכ"פ פתח כחודה של מחט...

ויקויים היעוד195 "קץ שם לחושך"... ותבוא הגאולה האמיתית, "כהרף עין"196, ע"י משיח צדקנו.

[ניגנו "קול דודי", ואח"כ צוה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן "צמאה לך נפשי"].

* * *

כח. כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר בהתוועדות של פורים197, אודות רבינו הזקן, שהחל משנת תק"מ יודעים אנו את הסדר אצלו. – בכללות יודעים גם ע"ד תורות שאמר רבינו הזקן לפני שנת תק"מ, אבל לא בדיוק בנוגע לקדימה ואיחור; ואילו החל משנת תק"מ יודעים בדיוק אודות כו"כ תורות ומאמרים, כולל גם בנוגע לקדימה ואיחור בהמאמרים גופא.

וטעם השינוי שנעשה החל משנת תק"מ – לפי שאז הי' כבר אצל רבינו הזקן ר' פינחס רייזעס, שהי' קולט וחוזר את התורות של רבינו הזקן בדיוק הכי גדול,

ועד כדי כך, שכאשר רבינו הזקן הי' לפעמים מתגלגל על הרצפה באמצע אמירת המאמר, מרוב דביקות, הי' גם ר' פינחס רייזעס נשכב בסמיכות לרבינו הזקן, כדי לקלוט גם את התיבות שהי' רבינו הזקן אומר בשעה שהי' מתגלגל על הרצפה באמצע המאמר198. ולמרות שלא כל

192) שה"ש ה, ב. – כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר בהתרגשות גדולה, ומפעם לפעם נפסק קולו בבכי שקשה לעצרו (המו"ל).

193) שהש"ר עה"פ.

194) ישעי' נו, א.

195) איוב כח, ג.

196) מכילתא ופרש"י בא יב, מא.

197) שיחת פורים תרצ"ו ס"ג ואילך (סה"ש תרצ"ו ע' 126 ואילך).

198) ראה גם תו"מ – רשימת היומן ע' רצט. וש"נ.