בס"ד. ועש"ק פ' צו, י"א ניסן, ה'תשכ"ג.

260

בלתי מוגה

(א' מזקני החסידים1, ברך את כ"ק אדמו"ר שליט"א, בשם כל החסידים2, לרגל יום הולדתו, ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

יתן השי"ת שיתקיימו כל הברכות שמברכים אותי, וכן הברכות שהנני מברך, יתקיימו גם הם3.

______  ______

1) הרה"ח ר' שמואל הלוי לעוויטין.

2) יש לציין, שבא' הימים שלאח"ז, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שהיו רק אחדים ש"נענו" ("וואָס האָבן זיך אָפּגערופן") כראוי בקשר לי"א ניסן.

3) אח"כ ביקש הנ"ל שכ"ק אדמו"ר שליט"א יאמר דא"ח בליל שבת, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א (כמתרעם), שאין זה חסר לאף אחד!...